Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

LaTeX

10:10:19 часа на 24 септември 2013

LaTeX е издателска система, разработвана като проект с отворен код, предназначена за висококачествен печат на научна и техническа литература, отдавна превърнала се в установен стандарт за обмен на информация в издателската дейност. Първичен източник на информация за LaTeX е сайта latex-project.org.

Страниците за изтегляне на системата за различни операционни системи са съответно:
Linux tug.org/texlive,
Mac latex-project.org/ftp.html и
Mindows tug.org/protext.
Това са сайтовете на основните проекти с отворен код, но наред с тях съществуват и редица други некомерсиални и комерсиални продукти, предназначени за създаване на документи с LaTeX.

На Windows

Изтегля се .exe файл, който като се стартира разархивира в нова папка необходимите за инсталирането файлове. Влиза се в тази папка и се стартира инсталаторът setup.exe. Чрез щракване върху всеки от съответните бутони се инсталира MiKTeX и TeXMakerX. След завършване на инсталациите в Start менюто на Windows се намират две нови папки: MiKTeX и TeXMakerX, които съдържат икони за стартиране на основните програми на системата.

На Mac

След изтегляне и инсталиране на пакета, инсталираните приложения ще намерите в директория /Applications/TeX. Някои от приложенията в тази директория са:

TeX Live Utility.app - програма за поддържане на системата;
TeXworks.app - текстов редактор за създаване на документи;

Много кратко ръководство

 • Отваря се програмата TeXworks
 • Набира се текста:
  documentclass[11pt]{article}
  usepackage[utf8]{inputenc}
  usepackage[bulgarian]{babel}
  title{Първият ми документ}
  author{Моето име}
  date{}
  begin{document}
  maketitle
  Това е текста на първият ми документ.
  end{document}
 • Щраква се бутона typeset за де се конвертира текста в избрания формат (по подразбиране pdfLaTeX)
 • Задава се име на файла с документа
 • Конвертирането завършва и се показва страницата с документа

Малко обяснения

documentclass[11pt]{article}
команда, която определя, големината на шрифта по подразбиране на 11pt и типа на документа. Възможните типове са: article - статия, book - книга, rеport, letter - писмо, slides - презентация, memoir - книга от художествената литература и др.

usepackage[utf8]{inputenc}
команда, която зарежда пакет за поддържане на кодировка UTF-8.

usepackage[bulgarian]{babel}
команда, която зарежда пакет за поддържане на български език.

title{Първият ми документ} author{Моето име} date{}
Задаване съответно на заглавие, автор и дата. В случая {} означава да не се показва дата, за да се покаже определена дата, трябва да се напише между скобите, а за да се покаже днешна дата, командата date{} трябва да се напише след реда begin{document}.

begin{document} end{document}
С първата от тези команди документът започва, а с втората - завършва. Всичко разположено между тези команди е текст с вмъкнати в него команди за оформяне на документа.

Кратък справочник

section{първа секция} subsection{подсекция} subsubsection{под-подсекция}
команди за обявяване съответно на секция, подсекция, под-подсекция.

begin{itemize} item Първи item Втори end{itemize}
команди за съставяне на изреждане (списък) без номериране. Изрежданията могат да се вмъкват едно в друго до 4 нива.

begin{enumerate} item Първи item Втори end{enumerate}
команди за съставяне на изреждане (списък) с номериране. Изрежданията могат да се вмъкват едно в друго до 4 нива. Първото ниво се номерира с арабски цифри, второто - с малки букви, третото - с римски цифри, четвъртото с главни букви.

begin{description} item[едно] Първи item[две] Втори end{description}
команди за съставяне на списък от обяснения, като статиите в речник.

begin{tabbing} A = B 1 > 2 end{tabbing}
команди за съставяне на таблица без разчертаване на клетките. Със = се разделят клетките на първия ред от таблицата, с > се разделят клетките на другите редове, а с се завършва всеки ред.

begin{tabular}[t]{|l|l|} hline multicolumn{2}{|c|}{Таблица}
hline A & B hline end{tabular}

команди за съставяне на таблица с очертани клетки. [t] (от top) означава подравняване на горния край на таблицата с текущия ред, може да бъде и [b] (bottom) - подравняване на долната част или [c] (center) - центриране. {|l|l|} означава, редовете на таблицата да съдържат по 2 подравнени наляво клетки, разделени с по 1 вертикална черта. Ако клетките трябва да са центрирани вместо l се пише c, а за да са подравнени надясно - r. | е знак за вертикална линия, може да липсва или да се повтаря. hline е команда за изчертаване на хоризонтална линия. multicolumn{2}{|c|}{Таблица} е команда за обединяване на 2 колони, за да се изпише центрирано в тях текста "Заглавие" с вертикални черти от двете му страни. С се завършва всеки ред, а с & се отделят клетките.

tiny, scriptsize, footnotesize, small
команди, които правят шрифта по-малък в различна степен. Например: {tiny по-малък шрифт} предизвиква текста между скобите да стане с по-малък шрифт.

large, Large, LARGE, Huge, HUGE
команди, които в различна степен правят шрифта по-голям.

normalsize
прави шрифта с нормален размер.

textrm, textbf, texttt, textit, textsl, textsc, textsf
команди за задаване стил на шрифта. Показателни са двете последни букви, които означават съответно: rm - Roman, bf - Bold Face, tt - Typewriter, it - Italic, sl - Slanded, sc - Small Caps, sf - Sans Serif.

footnote{Бележка под линия}.

label{име}, ref{име}, pageref{име}
команда за поставяне съответно на етикет, и препратки към него.

tableofcontents
създаване съдържание на документа.

Други източници на информация

Не е трудно да се намерят някои документи на български относно LaTeX като:
d.linux-bg.org/download/docs/LATEX.pdf,
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/lshort/bulgarian/lshort-bg.pdf,
www.math.bas.bg/bantchev/TeX/bulatex.pdf и др.