Moodle
sci.vanyog.com icon
Икона на Bible6
Компютърна
Библия 6

Download Mac download Linux 24b download Linux 23b download Android download Facebook

Бърз хостинг от 2.90 лева!

BOINC

 9:07:02 часа на 19 май 2015

BOINC е система с отворен код за създаване на доброволни разпределени изчислителни системи.

http://boinc.berkeley.edu/trac/wiki/QuickStart

Системата се състои от сървърен софтуер и клиентски софтуер.

Сървърният софтуер се изпълнява върху линукс система. Може да се изтегли във вид на готова виртуална машина за VirtaulBox от тук или във вид на изходен код от Git хранилището git://boinc.berkeley.edu/boinc-v2.git и да се компилира.

Предлаганата за изтегляне виртуална машина е с операционна система 64-битова Debian Linux и се включва към списъка с виртуални машини на VirtualBox с команда Machine - Add...

Стартира се виртуалната машина и се влиза с потребителско име boincadm и парола boincadmpw.

BOINC сървърът се актуализира до най-новата си версия с поредицата команди:

$ ~/update_master.sh
$ ~/configure_server.sh
$ ~/make_server.sh

За да се провери какъв е IP адресът на машината се подава команда /sbin/ifconfig.

Създаването на пробен BOINC проект се осъществява с поредицата команди, които следват. На мястото на a.b.c.d се пише IP адреса на виртуалната машина, който трябва да е видян чрез изпълнение на командата /sbin/ifconfig.

$ cd ~/boinc-master/tools
$ ./make_project --url_base http://a.b.c.d --test_app test
(Отговаря се с "y" на всички въпроси.)
$ cd ~/projects/test
$ su -c 'cat test.httpd.conf >> /etc/apache2/httpd.conf'
(въвежда се паролата на администратора, която е "rootpw")
$ su -c 'apache2ctl -k restart'
$ crontab test.cronjob
$ ./bin/xadd
$ ./bin/update_versions
(Отговаря се с "y" на всички въпроси; предупрежденията се пренебрегват.)
$ ./bin/start

Проверяването дали създаденият и стартиран с горните команди проект работи се извършва с клиентски BOINC софтуер, който се изтегля от: boinc.berkeley.edu/download.

Примери за програми (проекти), изпълнявани върху BOINC може да се видят в How to create BOINC Applications (http://www.spy-hill.net/myers/help/boinc/BOINC_Apps.html).