Книгата на пророк Еремия - Глава  33

  1 При това, Господното слово дойде към Еремия втори път, като бе той още затворен в двора на стражата, и рече:

  2 Така казва Господ, Който върши тия неща,
Господ, Който ги прави, за да ги утвърждава, -
Иеова е името Му:

  3 Извикай към Мене и ще ти отговоря,
И ще ти покажа велики и тайни неща,
Които не знаеш.

  4 Защото така казва Господ,
Израилевият Бог,
За къщите на тоя град,
И за дворците на Юдовите царе,
Които са били разрушени за да образуват защитата против могилите и против ножа,

  5 И за ония, които идат да воюват против халдейците
И да напълнят тия къщи с труповете на човеците,
Които Аз ще поразя с гнева Си и в яростта Си,
Поради всичките злини, за които
Скрих лицето Си от тоя град:

  6 Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля,
И ще им открия изобилие на мир и на вярност.

  7 Ще върна Юдовите пленници
И Израилевите пленници,
И ще ги съградя както по-напред;

  8 Ще ги очистя от всичкото беззаконие,
С които Ми съгрешиха,
И с които престъпиха закона Ми,

  9 И тоя град ще Ми бъде град, чието име да се споменава с радост,
С хвала и със слава пред всичките народи в света,
Които ще чуят всичкото добро, което им правя Аз,
И ще се убоят и ще се разтреперят за всичкото добро,
И за всичкия мир, който ще му доставя.

10 Така казва Господ:
В това място, за което вие казвате:
Пусто е, без човек и без животно,
Да! В Юдовите градове и в ерусалимските улици,
Които са пусти, без човек, без жител,
И без животно, пак ще се чуе

11 Глас на радост и глас на веселие,
Глас на младоженец и глас на невеста,
Глас на ония, които казват:
Хвалете Господа на Силите,
Защото Господ е благ,
Защото Неговата милост е до века,
И глас на ония, които принасят благодарствени приноси в дома Господен,
Защото ще върна пленниците взети от тая земя
Както са били по-напред, казва Господ.

12 Така казва Господ на Силите:
В това място, което е пусто,
Без човек и без животно,
И във всичките му градове,
Пак ще има жилища на овчари,
Които ще успокояват стадата си.

13 В планинските градове и в полските градове,
В южните градове и във Вениаминовата земя,
В околностите на Ерусалим и в Юдовите градове,
Пак ще минават стадата
Под ръката на ония, които ги броят, казва Господ.

14 Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще изпълня онова добро слово, което говорих
За Израилевия дом и за Юдовия дом.

15 В ония дни и в онова време
Ще направя да израсте на Давида праведен Отрасъл;
И той ще извърши правосъдие и правда на земята.

16 В ония дни Юда ще бъде спасен,
И Ерусалим ще обитава в безопасност;
И ето името, с което ще се нарича:
Господ е наша правда.

17 Защото така казва Господ:
Никога няма да липсва от Давида човек,
Който да стои на престола на Израилевия дом;

18 Нито от левитските свещеници ще липсва пред Мене човек,
Който да принася всеизгаряния и да гори хлебни приноси
И да жертвува непрестанно.

19 И словото Господно дойде към Еремия и рече:

20 Така казва Господ:
Ако ви е възможно да нарушите завета Ми за деня
И завета ми за нощта,
Тъй щото да не става вече ден и нощ на времето си,

21 Тогава ще може да се наруши и заветът Ми със слугата Ми Давида,
Тъй щото да няма син да царува на престола му, -
И заветът Ми със служителите Ми - левитските свещеници.

22 Както не може да се изброи небесното множество,
Нито да се измери морският пясък,
Така ще умножавам потомството на слугата Ми Давида,
И левитите, които Ми служат.

23 И словото Господно дойде към Еремия и рече:

24 Не си ли размислил що говорят тия люде, какво казват:
Двата рода, които Господ избра, ето, отхвърлил ги е?
Така презират те людете Ми,
Щото да не се считат вече за народ пред тях.

25 Така казва Господ:
Ако не съм поставил завета Си за деня и нощта,
И ако не съм определил наредбите за небето и за земята,

26 Тогава ще отхвърля и потомството на Якова и на слугата Си Давида,
Така щото да не вземам от него човеци да управляват
Потомството на Авраама, Исаака и Якова;
Защото ще върна пленниците им и ще им покажа милост.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава