Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Първа книга на летописите - Глава  1

Първа книга на летописите - Глава  1

  1 Адам, Сит, Енос,

  2 Каинан, Маалалеил, Яред,

  3 Енох, Матусал, Ламех,

  4 Ное, Сим, Хам и Яфет.

  5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;

  6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат1, и Тогарма;

  7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим2†.

  8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

  9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

14 и евусейците, аморейците, гергесейците,

15 евейците, арукейците, асенейците,

16 арвадците, цемарейците и аматейците.

17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох3‡;

18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек4§, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.

20 А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха,

21 Адорама, Узала, Дикла,

22 Гевала5, Авимаила, Шева,

23 Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, който е и Авраам,

28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.

32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;

33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,

35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи6††, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39 а Лотанови синове: Хори и Омам7‡‡; а сестра на Лотана бе Тамна;

40 Совалови синове: Алиан8, Манахат, Гевал, Сефи9† и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана:

41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.

44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.

45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.

47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.

48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат10‡.

49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад11§; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.

51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия12, първенец Етет,

52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.

Предишна глава Следваща глава

1 В Бит. 10:3, Рифат.

2 В Бит. 10:4, Доданим.

3 В Бит. 10:23, Маш.

4 Т.е., Разделение.

5 В Бит. 10:28, Овала.

6 В Бит. 36:11, Сефо.

7 В Бит. 36:22, Емам.

8 В Бит. 36:23, Алван.

9 В Бит. 36:23, Сефо.

10 Еврейски: Реката.

11 В Бит. 36:39 Адар.

12 В Бит. 36:40 Алва.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава