Първа книга на летописите - Глава  27

  1 А според преброяването им израилтяните, то ест, началниците на бащините домове, хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.

  2 Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

  3 Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.

  4 И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

  5 Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

  6 Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.

  7 Четвъртият военачалник, за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

  8 Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

  9 Шестият военачалник за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

10 Седмият военачалник, за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

11 Осмият военачалник, за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

12 Деветият военачалник, за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

13 Десетият военачалник, за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

14 Единадесетият военачалник, за единадесетия месец, бе пиратонецът Ванаия от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

15 Дванадесетият военачалник, за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отред имаше двадесет и четири хиляди души.

16 После, над Израилевите племена; първенец на рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;

17 на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;

18 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий Михаиловият син;

19 на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;

20 на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;

21 на другата половина на Манасиевото племе в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;

22 на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.

23 Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.

24 Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работите записани в летописите на цар Давида.

25 А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;

26 над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;

27 над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята влаган във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;

28 над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;

29 над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;

30 над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;

31 а над овците, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.

32 А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Ахмониевият син, беше с царските синове;

33 Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;

34 а съветниците след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава