Книгата на Ездра - Глава  2

  1 А ето човеците от Вавилонската област, които се върнаха от плен, от ония, които вавилонският цар Навуходоносор беше преселил като пленници във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юдея, всеки в града си,

  2 които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Сараия, Реелия, Мардохея, Валасана, Масфара, Вагуя, Реума и Ваана. Числото на мъжете на Израилевите люде беше:

  3 Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души;

  4 Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души;

  5 Арахови потомци, седемстотин и седемдесет и пет души;

  6 Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и дванадесет души;

  7 Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

  8 Затуеви потомци, деветстотин и четиридесет и пет души;

  9 Закхееви потомци, седемстотин и шестдесет души;

10 Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души;

11 Виваиеви потомци, шестстотин и двадесет и трима души;

12 Азгадови потомци, хиляда и двеста и двадесет и двама души;

13 Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и шест души;

14 Вагуеви потомци, две хиляди и петдесет и шест души;

15 Адинови потомци, четиристотин петдесет и четири души;

16 Атирови потомци от Езекия, деветстотин и осем души;

17 Висаеви потомци, триста двадесет и трима души;

18 Иораеви потомци, сто и дванадесет души;

19 Асумови потомци, двеста и двадесет и трима души;

20 потомци от Гивар, деветдесет и пет души;

21 потомци от Витлеем, сто и двадесет и трима души;

22 нетофатски мъже, петдесет и шест души;

23 анатотски мъже, сто и двадесет и осем души;

24 потомци от Азмавет, четиридесет и двама души;

25 потомци от Кириатиарам, от Хефира, и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души;

26 потомци от Рама и Гавая, шестстотин и двадесет и един души;

27 михмаски мъже, сто и двадесет и двама души;

28 ветилски и гайски мъже, двеста и двадесет и трима души;

29 потомци от Нево, петдесет и двама души;

30 Магвисови потомци, сто и петдесет и шест души;

31 потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души;

32 Харимови потомци, триста и двадесет души;

33 потомци от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и пет души;

34 потомци от Ерихон, триста и четиридесет и пет души;

35 потомци от Сеная, три хиляди и шестстотин и тридесет души.

36 Свещениците: Едаиеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души;

37 Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души;

38 Пасхорови потомци, хиляда и двеста и четиридесет и седем души;

39 Харимови потомци, хиляда и седемнадесет.

40 Левитите: Исусови и Кадмиилови потомци, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души.

41 Певците: Асафовите потомци, сто и двадесет и осем души.

42 Потомците на вратарите: Селумови потомци, Атерови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, всичко сто и тридесет и девет души.

43 Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфаеви потомци, Таваотови потомци,

44 Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци,

45 Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Акувови потомци,

46 Агавови потомци, Салмаеви потомци, Ананови потомци,

47 Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реаиеви потомци,

48 Расинови потомци, Некодаеви потомци, Газамови потомци,

49 Озаеви потомци, Фасееви потомци, Висаеви потомци,

50 Асанаеви потомци, Меунимови потомци, Нефусимови потомци,

51 Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци,

52 Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци,

53 Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци,

54 Несиеви потомци, Атифаеви потомци.

55 Потомците на Соломоновите слуги: Сотаеви потомци, Софаретови потомци, Ферудаеви потомци,

56 Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,

57 Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохертови потомци, от Севаим, Амиеви потомци.

58 Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

59 А ето тия, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адан и Емир, но които не можаха да покажат бащините си домове и рода си, че бяха от Израиля:

60 Далаиеви потомци, Товиеви потомци и Некодаеви потомци, шестстотин и петдесет и двама души;

61 и от свещеническите потомци: Аваиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Верзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхното име.

62 Тия търсиха регистрите си между преброените по родословие, но не се намериха; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни.

63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

64 Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души,

65 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста и тридесет и седем души. Те имаха и двеста певци и певици.

66 Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет;

67 камилите им, четиристотин и тридесет и пет; и ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

68 А някои от началниците на бащините домове, когато дойдоха в Господния дом, който е в Ерусалим, принесоха доброволно за Божия дом, за да го издигнат на мястото му;

69 според силата си внесоха в съкровищницата за делото шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди фунта сребро, и сто свещенически одежди.

70 Така свещениците, левитите, някои от людете, певците, вратарите и нетинимите се заселиха в градовете си, - целият Израил в градовете си.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава