Псалм  106

  (По слав. 105).
Алилуя. Славете Господа, защото е благ.
Защото Неговата милост трае до века.

  Кой може да изкаже мощните дела на Господа,
Или да разгласи всичките Негови хвали?

  Блажени ония, които пазят правосъдие;
Блажен оня, който върши правда на всяко време.

  Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към людете Си;
Посети ме със спасението Си;

  За да видя благоденствието на Твоите избрани,
За да се радвам във веселието на народа Ти,
За да се хваля заедно с Твоето наследство.

  Съгрешихме ние и бащите ни,
Беззаконие и нечестие сторихме.

  Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет,
Не си спомняха многото Твои милости,
Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.

  При все това Бог ги избави заради името Си,
За да направи познато могъществото Си.

  Смъмра Червеното море, и то изсъхна;
И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,

И ги спаси от ръката на ненавистника им,
И ги изкупи от ръката на неприятеля.

Водите покриха противниците им;
Не остана ни един от тях.

Тогава повярваха думите Му,
Пееха хвалата Му.

Но скоро забравиха делата Му,
Не чакаха изпълнението на намерението Му,

Но се полакомиха твърде много в пустинята,
И изпитаха Бога в безводната страна;

И Той им даде това, което искаха;
Прати, обаче, мършавост на душите им.

Също и на Моисея те завидяха в стана.
И на Господния светия Аарон.

Земята се разтвори та погълна Датана,
И покри Авироновата дружина;

И огън се запали всред дружината им;
Пламък изгори нечестивите.

Те направиха теле в Хорив,
И поклониха се на излеян идол;

Така размениха Славата си
Срещу подобие на вол, който яде трева!

Забравиха своя избавител Бог,
Който беше извършил велики дела в Египет,

Чудесни дела в Хамовата земя,
Страшни неща около Червеното море.

Затова Той каза, че ще ги изтреби;
Само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома
За да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.

Дори те презряха желаната земя,
Не повярваха Неговото слово,

А пороптаха в шатрите си,
И не послушаха гласа на Господа.

Затова Той им се закле,
Че ще ги повали в пустинята,

И че ще повали потомството им между народите,
И ще ги разпръсне по разни страни,

Тоже те се прилепиха към Ваалфегора,
И ядоха жертви принесени на мъртви богове.

И тъй, предизвикаха Бога с делата си
До толкова щото язвата направи пролом между тях.

Но стана Финеес и извърши посредничество,
Та язвата престана;

И това му се вмени за правда
Из род в род до века.

Също и при водите на Мерива те Го разгневиха,
Така щото стана зле с Моисея поради тях;

Защото се възбунтуваха против Духа Му,
Та Моисей говори несмислено с устните си.

При това, те не изтребиха племената
Според както Господ им бе заповядал,

Но се смесиха с тия народи,
И се научиха на техните дела;

Тъй щото служиха на идолите им,
Които станаха примка за тях.

Да! синовете си и дъщерите си
Принесоха в жертва на бесовете,

И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си,
Които пожертвуваха на ханаанските идоли;
И земята се оскверни от кръвопролития.

Така те се оскверниха от делата си,
И блудствуваха в деянията си.

Затова гневът на Господа пламна против людете Му
И Той се погнуси от наследството Си.

Предаде ги в ръцете на народите;
И завладяха ги ненавистниците им.

Неприятелите им още ги притесняваха;
И те останаха подчинени под ръката им.

Много пъти Той ги избавя;
Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически,
Затова се и унижиха поради беззаконието си.

Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им
Когато чу вика им;

Спомни си за тях Своя завет,
И разкая се според голямата Си милост;

Тоже стори да ги съжаляват
Всички, които ги бяха пленили.

Избави ни, Господи Боже наш,
И събери ни измежду народите,
За да славословим Твоето свето име,
И да тържествуваме с Твоята хвала.

Благословен да е Господ
Израилевият Бог от века и до века;
И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.


Тази глава в нормален вид