Псалм  118

  1 (По слав. 117).
Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.

  2 Нека каже сега Израил,
Че Неговата милост трае до века.

  3 Нека каже сега Аароновият дом,
Че Неговата милост трае до века.

  4 Нека кажат сега ония, които се боят от Господа,
Че Неговата милост трае до века.

  5 В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.

  6 Господ е откъм мене; няма да се убоя;
Що може да ми стори човек?

  7 Господ е откъм мене между помощниците ми;
Затова ще видя повалянето на ненавистниците си.

  8 По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на човека.

  9 По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на князе.

10 Всичките народи ме обиколиха;
Но в името Господно ще ги отсека.

11 Обиколиха ме, да! обиколиха ме;
Но в името Господно ще ги отсека.

12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
Защото в името Господно ще ги отсека.

13 Ти, враже, ме тласна силно за да падна;
Но Господ ми помогна.

14 Сила моя и песен моя е Господ,
И Той ми стана избавител,

15 Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
Десницата Господна върши храбри дела.

16 Десницата Господна се издигна;
Десницата Господна върши храбри дела.

17 Аз няма да умра, но ще живея,
И ще разказвам делата Господни.

18 Строго ме наказва Господ,
Но на смърт не ме предаде.

19 Отворете ми портите на правдата;
Ще вляза в тях и ще прославя Господа.

20 Това са Господните порти,
В които ще влязат праведните.

21 Ще Те славословя, защото си ме послушал,
И станал си ми избавител.

22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Стана глава на ъгъла,

23 От Господа е това,
И чудно е в нашите очи.

24 Тоя е денят, който Господ е направил;
Нека се радваме и се развеселим в Него.

25 О Господи! избави, молим се;
О Господи! молим се, изпрати благоденствие.

26 Благословен да бъде оня, който иде в името Господно;
Благославяме ви от дома Господен.

27 Господ е Бог, Който ни показва светлина;
Приведете до роговете на олтара
Вързаната с въжета жертва.

28 Ти си Бог мой, и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвишавам.

29 Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава