Псалм  118

  (По слав. 117).
Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.

  Нека каже сега Израил,
Че Неговата милост трае до века.

  Нека каже сега Аароновият дом,
Че Неговата милост трае до века.

  Нека кажат сега ония, които се боят от Господа,
Че Неговата милост трае до века.

  В притеснението си призовах Господа;
Господ ме послуша и ме постави на широко място.

  Господ е откъм мене; няма да се убоя;
Що може да ми стори човек?

  Господ е откъм мене между помощниците ми;
Затова ще видя повалянето на ненавистниците си.

  По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на човека.

  По-добре да се надява някой на Господа,
А не да уповава на князе.

Всичките народи ме обиколиха;
Но в името Господно ще ги отсека.

Обиколиха ме, да! обиколиха ме;
Но в името Господно ще ги отсека.

Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни;
Защото в името Господно ще ги отсека.

Ти, враже, ме тласна силно за да падна;
Но Господ ми помогна.

Сила моя и песен моя е Господ,
И Той ми стана избавител,

Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните;
Десницата Господна върши храбри дела.

Десницата Господна се издигна;
Десницата Господна върши храбри дела.

Аз няма да умра, но ще живея,
И ще разказвам делата Господни.

Строго ме наказва Господ,
Но на смърт не ме предаде.

Отворете ми портите на правдата;
Ще вляза в тях и ще прославя Господа.

Това са Господните порти,
В които ще влязат праведните.

Ще Те славословя, защото си ме послушал,
И станал си ми избавител.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Стана глава на ъгъла,

От Господа е това,
И чудно е в нашите очи.

Тоя е денят, който Господ е направил;
Нека се радваме и се развеселим в Него.

О Господи! избави, молим се;
О Господи! молим се, изпрати благоденствие.

Благословен да бъде оня, който иде в името Господно;
Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог, Който ни показва светлина;
Приведете до роговете на олтара
Вързаната с въжета жертва.

Ти си Бог мой, и ще Те славя;
Боже мой, ще Те възвишавам.

Славете Господа, защото е благ,
Защото Неговата милост трае до века.


Тази глава в нормален вид