Псалм  119

  1 (По слав. 118). По еврейски, азбучен псалом.
Алеф
Блажени ония, които са правдиви в пътя,
Които ходят в закона на Господа.

  2 Блажени които пазят изявленията Му,
И Го търсят от все сърце;

  3 Които и не вършат беззаконие,
Ходят в пътищата Му.

  4 Ти си ни заповядал за правилата си,
Да ги пазим грижливо.

  5 Дано се оправят пътищата ми
Така щото да пазят Твоите повеления!

  6 Няма да се посрамя тогава
Когато почитам всичките Твои заповеди.

  7 Ще Те славя с правдиво сърце,
Когато науча справедливите Ти съдби.

  8 Повеленията Ти ще пазя;
Недей ме оставя съвсем.
Бет.

  9 Как ще очисти младежът пътя си?
Като му дава внимание според Твоето слово.

10 От все сърце Те потърсих;
Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

11 В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.

12 Благословен си, Господи;
Научи ме на повеленията Си.

13 С устните си разказах
Всичките съдби на устата Ти.

14 В пътя на Твоите изявления се радваха толкова,
Колкото във всичкото богатство.

15 За правилата Ти ще размишлявам,
И Твоите пътища ще зачитам.

16 В повеленията Ти ще се наслаждавам;
Не ще забравя Твоето слово.
Гимел.

17 Показвай щедрота на слугата Си, за да живея;
Така ще пазя словото Ти.

18 Отвори очите ми
За да гледам чудесни неща в Твоя закон.

19 Пришелец съм аз на земята;
Не скривай от мене заповедите Си.

20 Душата ми се изнурява от копнежа,
Който имам винаги към Твоите съдби.

21 Ти си изобличил горделивите;
Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22 Отдалечи от мене укор и презрение,
Защото опазих Твоите повеления.

23 Даже първенци седнаха и говореха против мене;
Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

24 Твоите свидетелства наистина са моя наслада
И мои съветници.
Далет.

25 Душата ми прилепна за пръстта;
Съживи ме според словото Си.

26 Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал;
Научи ме на повеленията Си.

27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила,
Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

28 Душата ми се топи от тъга;
Укрепи ме според словото Си.

29 Отдалечи от мене пътя на лъжата,
И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.

30 Пътят на истината избрах;
Твоите съдби поставих пред себе си.

31 Прилепих се към Твоите свидетелства;
Господи, да ме не посрамиш.

32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди,
Когато разшириш сърцето ми.
Хе.

33 Господи, научи ме пътя на Твоите повеления,
И аз ще го пазя до край.

34 Вразуми ме, и ще държа закона Ти.
Да! ще го пазя от все сърце.

35 Управяй ме в пътя на Твоите заповеди,
Защото в него се наслаждавам.

36 Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства,
А не към сребролюбие.

37 Отвърни очите ми да не гледат суета,
И съживи ме в пътищата Си.

38 Потвърди словото Си към слугата Си,
Което ще води към страх от Тебе.

39 Отвърни от мене укора, от който се боя,
Защото Твоите съдби са добри.

40 Ето, копнея за Твоите правила;
Съживи ме чрез правдата Си.
Вав.

41 Нека дойдат върху мене и
Твоите милости, Господи,
Твоето спасение, според словото Ти.

42 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява,
Защото уповавам на Твоето слово.

43 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми,
Защото се надявах на Твоите съдби.

44 Така ще пазя Твоя закон постоянно
На вечни векове;

45 И ще ходя на широко,
Защото потърсих Твоите правила.

46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе,
И няма да се посрамя;

47 И ще се наслаждавам в Твоите заповеди,
Които възлюбих;

48 Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих,
И ще размишлявам за повеленията Ти.
Заин.

49 Помни словото към слугата Си,
На което си ме направил да уповавам.

50 Това е моята утеха в скръбта ми,
Че словото Ти ме съживи.

51 Горделивите ми се подсмиваха много;
Но аз не се отклоних от Твоя закон.

52 Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби,
И се утеших.

53 Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите,
Които оставят Твоя закон.

54 Твоите повеления ми станаха песен
В дома гдето странствувам.

55 Нощем си спомних Твоето име, Господи,
И опазих закона Ти.

56 Това е моето хваление,
Че опазих Твоите правила.
Хет.

57 Господи, Ти си мой дял;
Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

58 Потърсих благоволението Ти от все сърце;
Смили се за мене според словото Си.

59 Размислих върху пътищата си,
И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

60 Побързах, и не се забавих.
Да опазя Твоите заповеди.

61 Връзките на нечестивите ме обвиха;
Но аз не забравих Твоя закон.

62 По среднощ ставам за да Те славя
За Твоите справедливи съдби.

63 Аз съм другар на всички, които Ти се боят,
И на ония, които пазят Твоите правила.

64 Господи, земята е пълна с Твоята милост;
Научи ме на Твоите повеления.
Тет.

65 Господи, Ти си сторил добро на слугата Си
Според словото Си.

66 Научи ме на добро разсъждение и знание,
Защото аз повярвах Твоите заповеди.

67 Преди да бях наскърбен аз заблуждавах;
Но сега държа Твоето слово.

68 Ти си благ и правиш добро;
Научи ме на Твоите повеления.

69 Горделивите изковаха лъжа против мене;
Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

70 Тяхното сърце надебеля като лой;
Но аз се наслаждавам в закона Ти.

71 Добре ми стана, че бях наскърбен,
За да науча Твоите повеления.

72 Законът на Твоите уста е за мене по-желателен
От хиляди злато и сребро.
Иод.

73 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха;
Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

74 Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят,
Защото на словото Ти уповах.

75 Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни,
И по справедливост си ме наказал.

76 Моля Ти се, нека ми бъде
Твоето милосърдие за утеха
Според словото Ти към Твоя слуга.

77 Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея;
Защото Твоят закон е моя наслада.

78 Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи;
Но аз ще размишлявам за Твоите правила.

79 Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят,
А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

80 Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления,
За да се не посрамя.
Каф.

81 Душата ми примира за Твоето спасение;
Но аз се надявам, на Твоето слово.

82 Очите ми чезнат за изпълнението на словото Ти,
Като казвам: Кога ще ме утешиш?

83 Защото станах като мех в дим;
Но пак не забравям Твоите повеления.

84 Колко са дните на Твоя слуга?
Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

85 Горделивите изкопаха ями за мене,
Като се противят на Твоя закон.

86 Всичките Твои заповеди са верни;
Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

87 Без малко щяха да ме погубят на земята;
Но аз не оставих Твоите правила.

88 Съживи ме според милосърдието Си;
Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.
Ламед.

89 Господи Твоето слово
Е утвърдено на небето до века.

90 Верността Ти пребъдва из род в род;
Ти си основал земята и тя стои.

91 Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят,
Защото всички са Твои слуги.

92 Ако Твоят закон не беше ми наслада,
То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

93 До века няма да забравя Твоите правила,
Защото чрез тях си ме съживил.

94 Твой съм аз; спаси ме,
Защото потърсих Твоите правила.

95 Нечестивите ме чакаха за да ме погубят;
Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.

96 Видях граница на всяко съвършенство
Но Твоята заповед е твърде широка.
Мем.

97 Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.

98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
Защото те са винаги с мене.

99 По-разумен съм от всичките си учители,
Защото се поучавам в Твоите свидетелства.

100 По-разумен съм от старите,
Защото опазих Твоите правила.

101 От всеки лош път въздържах нозете си,
За да пазя Твоето слово.

102 От Твоите съдби не се отклоних,
Защото Ти си ме научил.

103 Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи!
Да! по-сладки от мед в устата ми.

104 Чрез Твоите правила станах разумен;
Затова мразя всеки лъжлив път.
Нун.

105 Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми.

106 Заклех се, и го потвърдих,
Че ще държа праведните Твои съдби.

107 Много съм наскърбен;
Господи, съживи ме според словото Си.

108 Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми,
И научи ме на съдбите Си.

109 Животът ми е постоянно в опасност;
Но аз не забравих Твоя закон.

110 Нечестивите поставиха примка за мене;
Но аз не се отклоних от Твоите правила.

111 Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века,
Защото те са радост на сърцето ми.

112 Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти.
Винаги и до край.
Самех.

113 Намразих двоеумните,
А Твоя закон възлюбих.

114 Ти си мой покров и мой щит:
На Твоето слово се надявам.

115 Отдалечете се от мене, вие злодейци,
Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.

116 Укрепявай ме според словото Си, за да живея;
И да се не засрамя в надеждата си.

117 Дръж ме, и ще бъда в безопасност,
И ще зачитам винаги Твоите повеления.

118 Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления,
Защото суетна е измамата им.

119 Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята;
Затова възлюбих Твоите повеления.

120 Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе.
И от съдбите Ти се уплаших.
Аин.

121 Извърших правосъдие и правда,
Да ме не предадеш на угнетителите ми;

122 Стани поръчител на слугата Си за добро;
Не оставяй горделивите да ме угнетяват.

123 Очите ми чезнат за спасението Ти.
И за Твоето праведно слово.

124 Постъпвай към слугата Си според милостта Си,
И научи ме на повеленията Си.

125 Твой слуга съм аз; вразуми ме
За да познавам Твоите свидетелства.

126 Време е да подействува Господ,
Защото наруших закона Ти.

127 Понеже аз любя Твоите заповеди.
Повече от злато, даже от чисто злато,

128 Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо,
Затова мразя всеки лъжлив път.
Пе.

129 Чудесни са Твоите свидетелства;
Затова душата ми ги пази.

130 Изясняването на Твоето слово просвещава,
Вразумява простите.

131 Отворих широко устата си и пъхтях,
Защото копнеех за Твоите заповеди.

132 Обърни се към мене и смили се за мене,
Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.

133 Оправяй стъпките ми в словото Си,
И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

134 Избави ме от човешки насилия;
Така ще държа Твоите правила.

135 Осияй с лицето Си върху слугата Си,
И научи ме на повеленията Си.

136 Водни потоци текат из очите ми.
Понеже не се спазва Твоя закон.
Цаде.

137 Праведен си Ти Господи;
Прави са и Твоите съдби.

138 Постановил си свидетелствата Си,
С правда и превъзходна вярност.

139 Моята ревност ме изяде,
Защото противниците ми забравиха Твоите думи.

140 Твоето слово е добре пречистено,
Затова слугата Ти го обича.

141 Скромен съм и презрян,
Обаче не забравям Твоите правила.

142 Твоята правда е вечна правда;
И законът Ти е истина.

143 Неволи и утеснения ме намериха;
Обаче Твоите заповеди са моя наслада.

144 Твоите свидетелства са праведни до века;
Вразуми ме, и ще живея.
Коф.

145 Извиках от все сърце;
Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.

146 Извиках към Тебе;
Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.

147 Предварих зората с викането си;
На Твоите думи уповавах.

148 Очите ми предварят нощните стражи,
За да размишлявам за Твоето слово.

149 Чуй гласа ми според милосърдието Си;
Съживи ме, Господи, според съдбите Си.

150 Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват,
И са се отклонили от закона Ти.

151 Ти си близо, Господи;
И всички Твои заповеди са истина.

152 Отдавна зная от Твоите свидетелства,
Че Ти си ги учредил за винаги.
Реш.

153 Виж скръбта ми и избави ме,
Защото не съм забравил закона Ти.

154 Защити делото ми и изкупи ме;
Съживи ме според словото Си.

155 Избавлението е далеч от нечестивите,
Защото те не търсят Твоите повеления.

156 Много са Твоите благи милости, Господи;
Съживи ме според съдбите Си.

157 Мнозина са моите гонители и противници;
Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.

158 Като видях коварните, погнусих се от тях.
Защото не пазят Твоето слово.

159 Виж колко обичам аз Твоите правила;
Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.

160 Същността на Твоето слово е истина;
И Твоите праведни съдби, до една траят до века.
Шин.

161 Първенци ме преследваха без причина;
Но сърцето ми трепери от думите Ти.

162 Аз се радвам на Твоето слово.
Като оня, който намира много користи.

163 Мразя лъжата и се гнуся от нея,
Но закона Ти обичам.

164 Седем пъти на ден Те хваля,
За Твоите праведни съдби.

165 Много мир имат ония, които обичат Твоя закон,
И за тях няма спънки та да се препъват.

166 Надявах се за Твоето спасение, Господи,
И изпълнявах Твоите заповеди.

167 Душата ми опази Твоите свидетелства;
И аз ги любя твърде много.

168 Държах Твоите правила и Твоите свидетелства;
Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Тав.

169 Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи;
Вразуми ме според словото Си.

170 Нека дойде молбата ми пред Тебе;
Избави ме според словото Си.

171 Устните ми ще изливат хваление,
Защото ме учиш на повеленията Си.

172 Езикът ми ще пее за словото Ти,
Защото всички Твои заповеди са правда.

173 Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне,
Защото аз избрах Твоите правила.

174 Копнях за Твоето спасение, Господи;
И законът Ти е моя наслада.

175 Нека живее душата ми, и ще Те хвали;
И нека ми помагат съдбите Ти.

176 Скитах се като изгубена овца;
Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава