Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  20

  Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза:

  Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.

  Да нямаш други богове освен Мене.

  Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;

  да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,

  а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

  Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

  Помни съботния ден, за да го освещаваш.

  Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;

защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.

Не убивай.

Не прелюбодействувай.

Не кради.

Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.

Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

И всичките люде гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина; и, като видяха, людете се оттеглиха и застанаха надалеч.

И рекоха на Моисея: Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

Но Моисей рече на людете: Не бойте се; Бог дойде да ви опита, и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате.

Така людете стояха надалеч. А Моисей се приближи при мрака, гдето беше Бог.

Тогава рече Господ на Моисея: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.

Покрай Мене да не правите и сребърни богове, нито да си правите и златни богове.

От пръст Ми издигай олтар, и жертвувай на него всеизгарянията си и примирителните си приноси, овците си и говедата си. На всяко място, гдето ще правя да се помни Името Ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям.

Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да го не съзидаш от дялани камъни; защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш.

И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него.


Тази глава в нормален вид