Книгата на пророк Исаия - Глава  37

  А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом.

  И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исаия Амосовия син.

  И рекоха му: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е тоя ден; защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане.

  Може би Господ твоят Бог ще чуе думите на Рапсака, когото господарят му асирийският цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ твоят Бог чу, затова възнеси молба за остатъка що е оцелял.

  И тъй, слугите на цар Езекия отидоха при Исаия.

  И Исаия им рече: Така да кажете на господаря си - така казва Господ: Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха.

  Ето, Аз ще туря в него такъв дух, щото, като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от нож в своята земя.

  И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна; защото бе чул, че той заминал от Лахис.

  И царят чу да казват за етиопския цар Тирак: Излезе да воюва против тебе. И когато чу това, прати посланици до Езекия, казвайки:

Така да говорите на Юдовия цар Езекия, да речете: Твоят Бог, на Когото уповаваш, да те не мами като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар.

Ето, ти чу какво направили асирийските царе на всичките земи, как ги обрекли на изтребление; та ти ли ще се избавиш?

Боговете на народите избавиха ли ония, които бащите ми изтребиха, - Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар?

Где е ематският цар, арфадският цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава?

А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците та го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа.

И Езекия се помоли пред Господа, като каза:

Господи на Силите, Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всичките земни царства; Ти си направил небето и земята.

Приклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и виж; и чуй всичките думи на Сенахирима, който изпрати тогова да похули живия Бог.

Наистина, Господи, асирийските царе запустиха всичките области и земите им;

и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, но дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха.

Сега, прочее, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог.

Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим.

Ето словото, което Господ изговори за него:
Презря те, присмя ти се девицата, сионовата дъщеря;
Зад гърба ти поклати глава ерусалимската дъщеря.

Кого си обидил и похулил ти?
И против кого си говорил с висок глас
И си надигнал нагоре очите си?
Против светия Израилев.

Господа си обидил ти чрез слугите си, като си рекъл:
С множеството на колесниците си възлязох аз
Върху височината на планините,
Върху уединенията на Ливан;
И ще изсека високите му кедри, отбраните му елхи;
И ще вляза в най-крайната му височина,
В леса на неговия Кармил.

Аз изкопах и пих вода;
И със стъпалото на нозете си
Ще пресуша всичките реки на Египет.

Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна.
И от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
Така щото ти да обръщаш укрепени градове в купове развалини.

Затова жителите им станаха безсилни,
Уплашиха се и посрамиха се;
Бяха като трева на полето, като зеленина,
Като трева на къщния покрив,
И жито препърлено преди да стане стъбло.

Но Аз зная жилището ти,
Излизането ти и влизането ти,
И буйството ти против Мене.

Понеже буйството ти против Мене
И надменността ти стигнаха до ушите Ми,
Затова ще туря куката Си в ноздрите ти,
И юздата Си в устата ти,
Та ще те върна през пътя, по който си дошъл.

И това ще ти бъде знамението:
Тая година ще ядете това, което е саморасло.
Втората година това, което израства от същото,
А третата година посейте и пожънете,
Насадете лозя и яжте плода им.

И оцелялото от Юдовия дом,
Което е останало, пак ще пуска корени долу,
И ще дава плод горе.

Защото из Ерусалим ще излезе остатък,
И из хълма Сион оцелялото.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.

Затова, така казва Господ за асирийския цар -
Няма да влезе в тоя град,
Нито ще хвърли там стрела.
Нито ще дойде пред него с щит,
Нито ще издигне против него могила,

По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне,
И в тоя град няма да влезе, казва Господ;

Защото ще защитя тоя град за да го избавя,
Заради Себе Си и заради слугата Ми Давида.

Тогава излезе ангел Господен та порази сто и осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато станаха хора на сутринта, ето, всички ония бяха мъртви трупове.

И тъй асирийският цар Сенахирим си тръгна та отиде, върна се, и живееше в Ниневия.

А като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар, го убиха с нож; и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари син му Есарадон.


Тази глава в нормален вид