Книгата на пророк Исаия - Глава  51

  1 Слушайте Мене, вие, които следвате правдата,
Които търсите Господа;
Погледнете на канарата, от която сте отсечени,
И в дупката на ямата, из която сте изкопани.

  2 Погледнете на баща си Авраама,
И на Сара, която ви е родила;
Защото, когато беше само един го повиках,
Благослових го и го умножих.

  3 Защото Господ ще утеши Сиона
Той ще утеши всичките му запустели места,
И ще направи пустотата му като Едем,
И запустялостта му като Господната градина;
Веселие и радост ще се намери в него,
Славословие и глас на хваление.

  4 Внимавайте на Мене, люде Мои,
И слушайте Ме, народе Мой;
Защото закон ще излезе от Мен
И Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.

  5 Правдата Ми наближава,
Спасението Ми се яви,
И мишците Ми ще съдят племената;
Островите ще ме чакат,
И ще уповават на мишцата Ми.

  6 Подигнете очите си на небето,
И погледнете на земята долу,
Защото небето ще изчезне като дим,
И земята ще овехтее като дреха,
И ония, които живеят на нея, подобно ще измрат;
Но Моето спасение ще трае до века,
И правдата Ми няма да се отмени.

  7 Слушайте Мене, вие, които знаете правда,
Люде, които имате в сърцето си закона Ми;
Не бойте се от укорите на човеците,
Нито се смущавайте от ругатните им.

  8 Защото молецът ще ги пояде като дреха,
И червеят ще ги пояде като вълна;
Но Моята правда ще пребъде до века,
И спасението Ми из родове в родове.

  9 Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господна!
Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав1,
И смъртно си пробола змея?

10 Не си ли ти която си изсушила морето,
Водите на голямата бездна,
И си направила морските дълбочини
Път за преминаването на изкупените?

11 Изкупените от Господа ще се върнат
И ще дойдат с възклицание в Сион
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие,
А скръб и въздишане ще побягнат.

12 Аз, Аз съм, Който ви утешавам;
Кой си ти та се боиш от смъртен човек,
И от човешки син, който ще стане като трева;

13 А си забравил Господа Създателя си,
Който разпростря небето и основа земята,
И непрестанно всеки ден се боиш
От яростта на притеснителя
Като че се приготвяше да изтреби?
И где е сега яростта на притеснителя?

14 Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан,
И няма да умре в ямата,
Нито ще се лиши от хляба си;

15 Защото Аз съм Господ твоят Бог,
Който уталожвам морето, когато бучат вълните му;
Господ на Силите е името Ми.

16 Турих словата Си в устата ти,
И те покрих в сянката на ръката Си,
За да устроя небето, да основа земята,
И да река на Сиона: Ти си Мой народ.

17 Събуди се, събуди се, стани, дъщерьо ерусалимска,
Която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му;
Пила си, и изпразнила си до дъно
Чашата на омайването.

18 От всичките синове, които е родила,
Няма кой да я води;
Нито има, между всичките синове, които е отхранила,
Ни един, който да я държи за ръка.

19 Двете тия беди те сполетяха, -
Кой ще те пожали?
Разорение и погибел, глад и нож, -
Как да те утеша?

20 Синовете ти примряха:
Лежат по всичките кръстопътища
Както антилопа в мрежа;
Пълни са с яростта Господна,
С изобличението на твоя Бог.

21 Прочее, слушай сега това
Ти наскърбена и пияна, но не с вино:

22 Така казва твоят Господ Иеова,
Твоят Бог, Който защищава делото на людете Си:
Ето, взех от ръката ти чашата на омайването,
Дори до дъно чашата на яростта Си;
Ти няма вече да я пиеш.

23 А ще я туря в ръката на притеснителите ти,
Които рекоха на душата ти:
Падни ничком, за да минем над тебе;
И ти си сложила гърба си като земя
И като път за ония, които минават.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Египет.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава