Книгата на пророк Исаия - Глава  52

  1 Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде;
Защото от сега нататък няма да влезе в тебе
Необрязан и нечист.

  2 Отърси от себе си пръстта;
Стани, седни Ерусалиме!
Освободи се от връзките по шията ти,
Пленена дъщерьо сионова!

  3 Защото така казва Господ:
Продадохте се за нищо;
И ще бъдете изкупени без пари.

  4 Защото така казва Господ Иеова:
Людете Ми слязоха изпърво в Египет, за да поживеят там;
После и асирийците ги угнетяваха без причина.

  5 Сега, прочее, що да правя тук, казва Господ.
Тъй като людете Ми се взеха за нищо?
Владеещите над тях вият, казва Господ,
И името Ми непрестанно се хули всеки ден.

  6 Затова людете Ми ще познаят Моето име;
Затова ще познаят в оня ден,
Че Аз съм, Който говоря, ето, Аз.

  7 Колко са прекрасни върху планините
Нозете на онзи, който благовествува, който проповядва мир!
Който благовествува добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сиона: Твоят Бог царува!

  8 Ето гласът на стражите ти! издигат гласа си,
Всички възклицават;
Защото ще видят ясно с очите си
Как Господ се връща в Сион.

  9 Възкликнете, запейте заедно,
Запустели ерусалимски места;
Защото Господ утеши людете Си,
Изкупи Ерусалим.

10 Господ запретна светата Си мишца
Пред всичките народи;
И всичките земни краища ще видят
Спасението от нашия Бог.

11 Оттеглете се, оттеглете се, излезте от там.
Не се допирай до нечисто;
Излезте изсред него;
Очистете се вие, които носите съдовете Господни;

12 Защото няма да излезете набързо,
Нито ще пътувате бежешком,
Защото Господ ще върви пред вас,
И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

13 Ето, служителят Ми ще благоуспее,
Ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо.

14 Както мнозина се чудеха на тебе,
(Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек,
И образът му от образа на кой да е от човешките синове),

15 Така той ще удиви много народи;
Царете ще затворят устата си пред него,
Защото ще видят онова, за което не им се е говорило,
И ще разберат това, което не са чули.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава