Книгата на пророк Исаия - Глава  52

  Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе;
Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде;
Защото от сега нататък няма да влезе в тебе
Необрязан и нечист.

  Отърси от себе си пръстта;
Стани, седни Ерусалиме!
Освободи се от връзките по шията ти,
Пленена дъщерьо сионова!

  Защото така казва Господ:
Продадохте се за нищо;
И ще бъдете изкупени без пари.

  Защото така казва Господ Иеова:
Людете Ми слязоха изпърво в Египет, за да поживеят там;
После и асирийците ги угнетяваха без причина.

  Сега, прочее, що да правя тук, казва Господ.
Тъй като людете Ми се взеха за нищо?
Владеещите над тях вият, казва Господ,
И името Ми непрестанно се хули всеки ден.

  Затова людете Ми ще познаят Моето име;
Затова ще познаят в оня ден,
Че Аз съм, Който говоря, ето, Аз.

  Колко са прекрасни върху планините
Нозете на онзи, който благовествува, който проповядва мир!
Който благовествува добро, който проповядва спасение!
Който казва на Сиона: Твоят Бог царува!

  Ето гласът на стражите ти! издигат гласа си,
Всички възклицават;
Защото ще видят ясно с очите си
Как Господ се връща в Сион.

  Възкликнете, запейте заедно,
Запустели ерусалимски места;
Защото Господ утеши людете Си,
Изкупи Ерусалим.

Господ запретна светата Си мишца
Пред всичките народи;
И всичките земни краища ще видят
Спасението от нашия Бог.

Оттеглете се, оттеглете се, излезте от там.
Не се допирай до нечисто;
Излезте изсред него;
Очистете се вие, които носите съдовете Господни;

Защото няма да излезете набързо,
Нито ще пътувате бежешком,
Защото Господ ще върви пред вас,
И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража.

Ето, служителят Ми ще благоуспее,
Ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе твърде високо.

Както мнозина се чудеха на тебе,
(Толкова бе погрозняло лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек,
И образът му от образа на кой да е от човешките синове),

Така той ще удиви много народи;
Царете ще затворят устата си пред него,
Защото ще видят онова, за което не им се е говорило,
И ще разберат това, което не са чули.


Тази глава в нормален вид