Книгата на пророк Исаия - Глава  66

  1 Така казва Господ:
Небето Ми е престол,
И земята е Мое подножие;
Какъв дом искате да построите за Мене?
И какво ще бъде мястото на Моя покой?

  2 Защото Моята ръка е направила всичко това,
И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ;
Но пак, на този ще погледна,
На оня, който е сиромах и съкрушен духом,
И който трепери от словото Ми.

  3 Който коли вол е както оня, който убива човек, -
Който жертвува агне както оня, който пресича врат на куче, -
Който принася хлебен принос както оня, който принася свинска кръв, -
Който кади възпоменателен ливан както оня, който благославя идол.
Да! както те са избрали своите пътища,
И душата им се наслаждава в гнусотиите им,

  4 Така и Аз ще избера мечтанията им,
И ще докарам върху тях ония неща, от които те се боят;
Защото, когато виках, никой не отговаряше,
Когато говорех, те не слушаха;
Но вършеха това, което бе зло пред Мене,
И избираха онова, което Ми бе неугодно.

  5 Вие, които треперите от словото на Господа,
Слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
Са рекли: Господ нека прослави Себе Си,
Та да видим вашата радост!
Но те ще се посрамят.

  6 Шумен глас се чува от града,
Глас от храма,
Глас на Господа, Който въздава на враговете Си.

  7 Преди да се замъчи, тя роди;
Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко.

  8 Кой е чул такова нещо? кой е видял такива?
Родила ли би се една земя в един ден?
Или родил ли би се един народ отведнъж?
Но сионската дъщеря щом се замъчи роди чадата си.

  9 Аз, Който довеждам до раждане,
Не бих ли направил да роди? казва Господ;
Аз, Който правя да раждат,
Затворил ли бих утробата? казва твоят Бог.

10 Развеселете се с ерусалимската дъщеря,
И радвайте се с нея, всички вие, които я обичате;
Развеселете се с нея в радостта й,
Всички вие, които скърбите за нея;

11 За да сучите и се наситите
От съсците на утешенията й.
За да се насучите и се насладите
От изобилието на славата й.

12 Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река,
И славата на народите като прелял поток;
Тогава ще се насучите,
Ще бъдете носени на обятия,
И ще бъдете галени на колена.

13 Както един, когото утешава майка му,
Така Аз ще ви утеша;
И ще се утешите в Ерусалим.

14 Ще видите това, и сърцето ви ще се зарадва,
И костите ви ще виреят като зелена трева;
И ще се познае, че ръката на Господа е за слугите Му,
А гневът Му против враговете Му.

15 Защото, ето, Господ ще дойде с огън,
И колесниците Му ще бъдат като вихрушка,
За да излее гнева Си с ярост,
И изобличението Си с огнени пламъци,

16 Защото с огън и с ножа Си
Ще се съди Господ с всяка твар;
И убитите от Господа ще бъдат много.

17 Ония, които се освещават и очистват за да отиват в градините
След една ашера в средата,
Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки,
Те всички ще загинат, казва Господ.

18 Защото Аз зная делата им и помислите им,
И иде времето, когато ще събера всичките народи и езици;
И те ще дойдат и ще видят славата Ми.

19 И Аз ще поставя знамение между тях;
И ония от тях, които се отърват, ще ги изпратя в народите -
В Тарсис, Фул и Луд, които теглят лък,
В Тувал и Яван, далечните острови,
Които не са чули слуха Ми,
Нито са видели славата Ми;
И те ще изявяват славата Ми между народите.

20 И ще доведат всичките ви братя
От всичките народи за принос Господу, -
На коне, на колесници и на носилки,
На мъски и на бързи камили, -
Към светия Ми хълм, Ерусалим, казва Господ,
Както израилтяните донасят принос
В чист съд в дома Господен.

21 Па и от тях ще взема
За свещеници и за левити, казва Господ.

22 Защото, както новото небе
И новата земя, които Аз ще направя,
Ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
Така ще пребъде родът ви и името ви.

23 И от новолуние до новолуние,
И от събота до събота,
Ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене,
Казва Господ.

24 И като излязат те ще видят труповете на човеците,
Които са престъпили против Мене;
Защото техният червей няма да умре,
Нито ще угасне огънят им;
И те ще бъдат гнусни на всяка твар.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава