Книгата на пророк Исаия - Глава  66

  Така казва Господ:
Небето Ми е престол,
И земята е Мое подножие;
Какъв дом искате да построите за Мене?
И какво ще бъде мястото на Моя покой?

  Защото Моята ръка е направила всичко това,
И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ;
Но пак, на този ще погледна,
На оня, който е сиромах и съкрушен духом,
И който трепери от словото Ми.

  Който коли вол е както оня, който убива човек, -
Който жертвува агне както оня, който пресича врат на куче, -
Който принася хлебен принос както оня, който принася свинска кръв, -
Който кади възпоменателен ливан както оня, който благославя идол.
Да! както те са избрали своите пътища,
И душата им се наслаждава в гнусотиите им,

  Така и Аз ще избера мечтанията им,
И ще докарам върху тях ония неща, от които те се боят;
Защото, когато виках, никой не отговаряше,
Когато говорех, те не слушаха;
Но вършеха това, което бе зло пред Мене,
И избираха онова, което Ми бе неугодно.

  Вие, които треперите от словото на Господа,
Слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
Са рекли: Господ нека прослави Себе Си,
Та да видим вашата радост!
Но те ще се посрамят.

  Шумен глас се чува от града,
Глас от храма,
Глас на Господа, Който въздава на враговете Си.

  Преди да се замъчи, тя роди;
Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко.

  Кой е чул такова нещо? кой е видял такива?
Родила ли би се една земя в един ден?
Или родил ли би се един народ отведнъж?
Но сионската дъщеря щом се замъчи роди чадата си.

  Аз, Който довеждам до раждане,
Не бих ли направил да роди? казва Господ;
Аз, Който правя да раждат,
Затворил ли бих утробата? казва твоят Бог.

Развеселете се с ерусалимската дъщеря,
И радвайте се с нея, всички вие, които я обичате;
Развеселете се с нея в радостта й,
Всички вие, които скърбите за нея;

За да сучите и се наситите
От съсците на утешенията й.
За да се насучите и се насладите
От изобилието на славата й.

Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река,
И славата на народите като прелял поток;
Тогава ще се насучите,
Ще бъдете носени на обятия,
И ще бъдете галени на колена.

Както един, когото утешава майка му,
Така Аз ще ви утеша;
И ще се утешите в Ерусалим.

Ще видите това, и сърцето ви ще се зарадва,
И костите ви ще виреят като зелена трева;
И ще се познае, че ръката на Господа е за слугите Му,
А гневът Му против враговете Му.

Защото, ето, Господ ще дойде с огън,
И колесниците Му ще бъдат като вихрушка,
За да излее гнева Си с ярост,
И изобличението Си с огнени пламъци,

Защото с огън и с ножа Си
Ще се съди Господ с всяка твар;
И убитите от Господа ще бъдат много.

Ония, които се освещават и очистват за да отиват в градините
След една ашера в средата,
Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки,
Те всички ще загинат, казва Господ.

Защото Аз зная делата им и помислите им,
И иде времето, когато ще събера всичките народи и езици;
И те ще дойдат и ще видят славата Ми.

И Аз ще поставя знамение между тях;
И ония от тях, които се отърват, ще ги изпратя в народите -
В Тарсис, Фул и Луд, които теглят лък,
В Тувал и Яван, далечните острови,
Които не са чули слуха Ми,
Нито са видели славата Ми;
И те ще изявяват славата Ми между народите.

И ще доведат всичките ви братя
От всичките народи за принос Господу, -
На коне, на колесници и на носилки,
На мъски и на бързи камили, -
Към светия Ми хълм, Ерусалим, казва Господ,
Както израилтяните донасят принос
В чист съд в дома Господен.

Па и от тях ще взема
За свещеници и за левити, казва Господ.

Защото, както новото небе
И новата земя, които Аз ще направя,
Ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
Така ще пребъде родът ви и името ви.

И от новолуние до новолуние,
И от събота до събота,
Ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене,
Казва Господ.

И като излязат те ще видят труповете на човеците,
Които са престъпили против Мене;
Защото техният червей няма да умре,
Нито ще угасне огънят им;
И те ще бъдат гнусни на всяка твар.


Тази глава в нормален вид