Книгата на пророк Еремия - Глава  23

  1 Горко на пастирите,
Които погубват и разпръсват овцете на паството Ми! казва Господ.

  2 Затова, така говори Господ Израилевият Бог
Против пастирите, които пасат людете Ми:
Вие разпръснахте овцете Ми, и ги разпъдихте,
И не ги посетихте;
Ето, Аз ще ви накажа
За злите ви дела, казва Господ.

  3 И ще събера останалите Си овце
От всичките страни, гдето ги изпъдих,
И ще ги върна пак в кошарите им,
Гдето ще се наплодят и умножат.

  4 И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат;
И те няма да се плашат вече, нито ще треперят,
Нито ще загине някоя, казва Господ.

  5 Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл,
Който като цар ще царува, ще благоденствува,
И ще върши правосъдие и правда по земята.

  6 В неговите дни Юда ще бъде спасен,
И Израил ще обитава в безопасност;
И ето името, с което ще се нарича -
Господ е наша правда.

  7 Затова, ето, идат дни, казва Господ,
Когато не ще рекат вече: Заклеваме се в живота на Господа,
Който възведе израилтяните из Египетската земя!

  8 Но: Заклеваме се в живота на Господа,
Който възведе и който доведе потомството на Израилевия дом
От северната земя, и от всичките страни, гдето ги бях изгонил!
И ще се заселят в своята земя.

  9 За пророците.
Сърцето ми дълбоко се съкрушава
Всичките ми кости треперят,
Като пиян съм,
И като човек обладан от вино,
Поради Господа,
И поради светите Негови думи.

10 Защото земята е пълна с прелюбодейци;
Защото поради проклятията земята плаче,
Изсъхнаха пасбищата на степите;
И стремежът им стана лош,
И силата им неправедна.

11 Защото и пророкът и свещеникът се оскверниха;
Дори в дома Си намерих нечестието им, казва Господ.

12 Затова пътят им ще им бъде
Като плъзгави места в тъмнина,
По който, като бъдат тласкани, ще паднат;
Защото ще докарам зло върху тях
В годината на наказанието им, казва Господ.

13 Тоже в самарийските пророци видях безумие;
Те пророкуваха чрез Ваала, и заблудиха людете Ми Израиля.

14 Още и в ерусалимските пророци видях ужасно нещо;
Прелюбодействуват и ходят в лъжа,
И подкрепват ръцете на злодейците
Тъй щото никой не се връща от злото си;
Те всички станаха за Мене като Содом,
И жителите му като Гомор.

15 Затова, така казва Господ на Силите за пророците:
Ето, Аз ще ги нахраня с пелин,
И ще ги напоя с горчива вода;
Защото от ерусалимските пророци
Се е разпространило нечестие по цялата страна.

16 Така казва Господ на Силите:
Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват;
Те ви учат суета,
Изговарят видения от собственото си сърце,
А не от устата Господни.

17 На ония, които Ме презират, винаги казват:
Господ рече: Ще имате мир;
И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват:
Няма да ви постигне зло.

18 Защото, кой от тях е стоял в съвета на Господа
Та е видял и чул Неговото слово?
Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул?

19 Ето, ураган от Господа, Неговата ярост, излезе,
Дори ураган вихрушка;
Ще избухне върху главата на нечестивите.

20 Гневът на Господа няма да се върне
Догдето Той не извърши и догдето не изпълни
Намеренията на сърцето Си;
В послешните дни ще разберете това напълно.

21 Аз не съм изпратил тия пророци, а при все това те се завтекоха;
Не съм им говорил, а при все това те пророкуваха.

22 Но ако бяха стояли в съвета Ми,
Тогава те щяха да правят людете Ми да чуят думите Ми,
И щяха да ги връщат от лошия им път
И от злите им дела.

23 Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ,
А не Бог и отдалеч?

24 Може ли някой да се скрие в тайни места,
Та Аз да го не видя? казва Господ.
Не Аз ли изпълням небесата и земята? казва Господ.

25 Чух що говорят пророците,
Които в Мое име пророкуват лъжа,
Като казват: Видях сън, видях сън!

26 До кога ще бъде това в сърцето на пророците,
Които пророкуват лъжа, -
На ония, които пророкуват измамата на своето сърце?

27 Които мислят да направят людете Ми да забравят Моето име
Чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си,
Както забравиха бащите им името Ми заради Ваала.

28 Пророк, който има истински сън, нека разказва съня,
И оня, който има послание от Мене, нека говори Моето послание вярно.
Що има плявата с житото? казва Господ.

29 Не е ли словото Ми като огън? казва Господ,
И като чук, който строшава скалата?

30 Затова, ето, Аз съм против пророците, казва Господ,
Които крадат думите Ми всеки от ближния си.

31 Ето, Аз съм против пророците, казва Господ,
Които клатят езиците си и казват: Той говори.

32 Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ,
И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си
Правят людете Ми да се заблуждават,
Тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
Прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ.

33 И когато тия люде,
Или някой пророк или свещеник, те попитат като рекат:
Какво е наложеното върху тебе от Господа слово?
Тогава да им кажеш що е наложеното, -
Че Господ дума: Аз ще ви отхвърля.

34 А колкото за пророка, свещеника и оня от людете,
Който би рекъл: Наложеното от Господа слово!
Аз ще накажа оня човек и дома му.

35 Така да речете всеки на ближния си
И всеки на брата си:
Какво е отговорил Господ?
Или: Що е рекъл Господ?

36 А да не споменете вече: Наложеното от Господа слово;
Понеже товар ще бъде на всекиго Неговото слово;
Защото извратихте думите на живия Бог,
На Господа на Силите, нашия Бог.

37 Така да кажеш на пророка:
Какво ти е отговорил Господ?
Или: Що е рекъл Господ?

38 Но понеже казвате: Наложеното от Господа слово,
Затова, така казва Господ:
Понеже употребяват това изречение - Наложеното от Господа слово,
При все, че Аз пратих до вас да ви кажат
Да не казвате - Наложеното от Господа слово,

39 Затова, ето, Аз ще ви забравя съвсем,
И ще отхвърля от присъствието Си вас
И града, който дадох вам и на бащите ви:

40 И ще докарам върху вас вечен укор,
И вечно посрамление, което няма да се забрави.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава