Книгата на пророк Еремия - Глава  31

  В същото време, казва Господ,
Ще бъда Бог на всичките Израилеви родове,
И те ще Ми бъдат люде.

  Така казва Господ:
Людете, които оцеляха от ножа,
Ще намерят благоволение в пустинята;
Ще отида да го направя, да! Израиля, да почива.

  Господ ми се яви отдавна и рече:|
|Наистина те възлюбих с вечна любов;
Затова продължих да ти показвам милост.

  Пак ще те съградя,
И ще бъдеш съградена, девице Израилева;
Пак ще се украсиш с тъпанчетата си.
И ще излизаш в хората на ония, които се веселят.

  Пак ще насадиш лозя на самарийските планини;
Ония, които ги насадят, те ще ядат плода им.

  Защото ще дойде ден,
Когато стражарите по Ефремовите планини ще викат:
Станете и нека възлезем в Сион
При Господа нашия Бог.

  Защото така казва Господ:
Пейте с радост за Якова,
И възкликнете за главния от народите;
Прогласете, похвалете и кажете:
Спаси, Господи, людете Си, останалите от Израиля.

  Ето, Аз ще ги доведа от северната земя,
И ще ги събера от краищата на света,
И заедно с тях слепият и куцият,
Непразната заедно с раждащата,
Ще се върнат тука с голямо множество.

  С плач ще дойдат,
И като се молят ще ги доведа;
Ще ги доведа до водни реки през прав път,
В който няма да се спънат;
Защото съм Отец на Израиля,
И Ефрем е първородният Мой.

Слушайте, народи, словото Господно,
И известете в далечните острови, казвайки:
Който разпръсна Израиля, Той ще го събере,
И ще го опази както овчарят стадото си.

Защото Господ е изкупил Якова,
Изкупил го е от ръката на по-силния от него.

И те ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион
И ще се стекат към благата Господни,
Към житото, виното и дървеното масло,
И към рожбите на овцете и на говедата;
И душата им ще бъде като напоявана градина,
И те няма да изнемощеят вече.

Тогава ще се зарадва девицата в хорото,
И юношите и старите заедно;
Защото Аз ще обърна жалеенето им в радост,
И ще ги утеша, и ще ги развеселя подир скръбта им.

Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто;
И людете Ми ще се наситят с Моите блага, казва Господ.

Така казва Господ:
Глас се чува в Рама,
Ридание и горчиво плакане;
Рахил оплаква чадата си,
И не иска да се утеши за чадата си, защото ги няма.

Така казва Господ:
Въздържай гласа си от плач
И очите си от сълзи,
Защото делото ти ще се възнагради, казва Господ,
И те ще се върнат от земята на неприятеля.

Има надежда за сетнините ти, казва Господ,
И чадата ти ще се върнат в своите предели.

Наистина чух Ефрема да си оплаква участта, казвайки:
Наказал си ме,
И бидох наказан като теле неучено на хомот;
Върни ме, и ще бъда върнат,
Защото Ти си Господ мой Бог.

Наистина откак бидох върнат, разкаях се,
И откак бях научен, ударих се по бедрото;
Засрамих се, да! дори се смутих,
Понеже носих укора на младостта си.

Ефрем драг син ли Ми е?
Мило дете ли е?
Защото колкото пъти говоря против него
Все още го помня;
Затова се смущава сърцето Ми за него,
И Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ.

Изправи си пътни показалци,
Направи си колове за упътване,
Насочи сърцето си към друма,
Към пътя, през който си ходила;
Върни се девице Израилева,
Върни се към тия твои градове.

До кога ще се скиташ насам натам, дъщерьо отстъпнице?
Защото Господ направи ново нещо на земята, -
Жена ще окръжи мъж.

Така казва Господ на Силите
Израилевият Бог:
Изново ще употребяват тоя говор в Юдовата земя,
И в градовете й, когато ги върна от плен, -
Господ да те благослови, жилище на правда, свети хълм!

И там ще обитава Юда заедно с всичките му градове,
Земеделците и чергаските със стада.

Защото наситих изнурената душа,
И напълних всяка изнемощяла душа.

По това се събудих и размислих;
И от видението сънят ми стана сладък.

Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще насея Израилевия дом и Юдовия дом
С човешко семе и с животинско семе;

И както бдях над тях, за да изкоренявам,
Да събарям, да съсипвам,
Да погубвам и да наскърбявам,
Така ще бдя над тях,
За да градя и да насаждам, казва Господ.

В ония дни няма вече да казват:
Бащите ядоха кисело грозде,
И зъбите на децата оскоминяха;

Но всеки ще умира за своето си беззаконие;
Всеки човек, който би изял кисело грозде,
Неговите зъби ще оскоминеят.

Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом
Нов завет;

Не такъв завет, какъвто направих с бащите им,
В деня, когато ги хванах за ръка,
За да ги изведа из Египетската земя;
Защото те престъпиха Моя завет,
Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

Но ето заветът,
Който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа закона Си във вътрешностите им,
И ще го напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат Мои люде;

И няма вече да учат
Всеки ближния си и всеки брата си,
И да казват: Познайте Господа;
Защото те всички ще Ме познават,
От най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;
Защото ще простя беззаконието им,
И греха им няма да помня вече.

Така казва Господ,
Който дава слънцето за светлина денем,
И нарежда луната и звездите за светлина нощем,
Който повдига морето тъй щото вълните му бучат,
Господ на Силите е името Му;

Ако изчезнат тия наредби отпред Мене, казва Господ,
Тогава и Израилевото потомство ще престане
Да бъде до века народ пред Мене.

Така казва Господ:
Ако може да се измери небето горе,
И да се изследят основите на земята долу,
Тогава и Аз ще отхвърля цялото
Израилево потомство,
За всичко, що са сторили, казва Господ.

Ето, идат дни, казва Господ,
Когато градът ще се съгради Господу
От кулата Ананеил до портата на ъгъла;

И връв за измерване още ще се тегли
По-нататък право до хълма Гарив.
И ще завие към Гоат;

И цялата долина на труповете и на пепелта,
И всичките ниви до потока Кедрон,
До ъгъла на конската порта към изток,
Ще бъдат свети Господу;
Градът няма вече да се изкорени
Нито да се съсипе до века.


Тази глава в нормален вид