Книгата на пророк Еремия - Глава  42

  1 Тогава всичките военачалници, и Иоанан Кариевият син, и Езания Осаиевият син, и всичките люде, от най-скромен до най-велик, пристъпиха

  2 та рекоха на пророк Еремия: Молим, нека бъде молбата ни приятна пред тебе, и помоли се за нас - за тия, всички които остават - на Господа твоя Бог, (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат),

  3 да ни изяви Господ твоят Бог пътя, по който трябва да ходим, и какво трябва да правим.

  4 Тогава пророк Еремия им рече: Чух. Ето, ще се помоля на Господа вашия Бог според думите ви; и каквото ви отговори Господ ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас.

  5 Тогава те рекоха на Еремия: Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всичките думи, с които Господ твоят Бог ще те прати до нас.

  6 Било добро или зло, ще послушаме гласа на Господа нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на Господа нашия Бог.

  7 И подир десет дни Господното слово дойде към Еремия.

  8 Тогава той повика Иоанана Кариевия син, всичките военачалници, които бяха с него, и всичките люде, от най-скромен до най-велик, та им рече:

  9 Така казва Господ, Израилевият Бог, при Когото ме пратихте, за да сложа молбата ви пред Него:

10 Ако следвате да живеете в тая земя,
Тогава ще ви съградя, и няма да ви разоря,
Ще ви насадя, и няма да ви изкореня;
Защото се разкаях за злото, което ви сторих.

11 Не бойте се от вавилонския цар,
От когото се страхувахте,
Не бойте се от него, казва Господ;
Защото Аз съм с вас за да ви спася
И да ви избавя от ръката му.

12 Ще ви покажа милост,
Тъй щото той да ви пожали
И да ви върне в земята ви.

13 Но ако кажете:
Не щем да живеем в тая земя,
И не послушате гласа на Господа вашия Бог,

14 И речете: Не, но ще идем в Египетската земя,
Гдето няма да видим война,
Нито да чуем тръбен глас.
Нито да огладнеем за хляб,
И там ще живеем, -

15 Тогава слушайте словото Господно, вие останали от Юда -
Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ако положително насочите лицата си да влезете в Египет,
И отидете да пришелствувате там,

16 Тогава ножът, от който се боите,
Ще ви стигне там в Египетската земя,
И гладът, от който се страхувате,
Ще ви преследва там в Египет;
И там ще измрете.

17 Така ще стане и с всичките мъже,
Които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
За да пришелствуват там;
Те ще измрат от нож, от глад и от мор;
Ни един от тях няма да остане, или да избегне от злото,
Което Аз ще докарам върху тях.

18 Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Както гневът Ми и яростта Ми се изляха
Върху ерусалимските жители,
Така яростта Ми ще се излее върху вас,
Когато влезете в Египет;
И ще бъдете за проклинание и за учудване,
За проклетия и за укоряване;
И няма да видите вече това място.

19 Господ е говорил за вас, останали от Юда, казвайки: Не отивайте в Египет; знайте добре, че днес ви заявявам това.

20 Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа вашия Бог и казахте: Помоли се за нас на Господа нашия Бог, и извести ни всичко това, което Господ нашият Бог ще рече, и ще го сторим.

21 Аз днес ви известих; но вие не послушахте гласа на Господа вашия Бог в нищо, за което ме прати при вас.

22 Сега, прочее, знайте добре, че ще измрете от нож, от глад и от мор на мястото, гдето желаете да отидете, за да пришелствувате там.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава