Книгата на пророк Еремия - Глава  49

  За амонците.
Така казва Господ:
Израил няма ли синове?
Няма ли наследник?
Тогава защо амоновият цар владее Газа,
И людете му живеят в неговите градове?

  Затова, ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще направя да се чуе тревога за война
Против Рава на амонците;
И тя ще стане грамада развалини,
И селата й ще бъдат изгорени с огън;
Тогава Израил ще завладее ония, които са владели него, казва Господ.

  Излелекай, Есевоне, защото Гай се разруши,
Извикайте, дъщери на Рава, препашете се с вретище;
Плачете и лутайте се между оградите;
Защото царят им ще отиде в плен
Заедно със свещениците си и с първенците си.

  Защо се хвалиш с долините?
Водите на долината ти изтекоха, дъщерьо отстъпнице,
Която си уповавала на съкровищата си
И си казала: Кой ще дойде против мене?

  Ето, казва Господ, Иеова на Силите,
Аз нанасям върху тебе страх
От всички, които са около тебе;
И вие ще бъдете изпъдени всеки къде му очи видят,
Без да има кой да прибере скитащите се.

  А после ще върна от плен
Амонците, казва Господ.

  За Едом.
Така казва Господ на Силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?

  Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
Дедански жители;
Защото ще докарам върху Исава бедствието му -
Времето, когато ще го накажа.

  Ако дойдеха при тебе гроздоберци,
Не щяха ли да оставят пабирък?
Ако дойдеха крадци през нощта,
Не биха ли грабнали само това, що им е доволно?

Но Аз оголих Исава,
Открих скришните му места,
И той не ще може да се скрие;
Разграби се челядта му, братята му и съседите му,
И него го няма.

Остави сирачетата си; Аз ще ги запазя живи;
И вдовиците ти нека уповават на Мене.

Защото така казва Господ:
Ето, ония, на които не се падаше да пият от чашата,
Непременно ще пият;
А ти ли ще останеш съвсем ненаказан?
Няма да останеш ненаказан,
Не, непременно ще пиеш,

Защото се заклех в Себе Си, казва Господ,
Че Восора ще стане за учудване и за укоряване,
Пуста и за проклетия,
И всичките й градове ще се обърнат на вечна пустота.

Чух известие от Господа,
И посланик биде изпратен между народите да каже:
Съберете се та дойдете против нея,
И станете на бой.

Защото, ето, Аз ще те направя малък между народите,
Презрян между човеците.

Колкото за твоята ужасителност,
Гордостта на сърцето ти те е измамила,
О, ти, който живееш в пукнатините на канарите,
Който владееш висината на хълмовете;
Но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
И от там ще те сваля, казва Господ.

Едом ще стане за учудване;
Всеки, който би минал през него, ще се учуди,
И ще подсвирне за всичките му язви.

Както при разорението на Содома и Гомора
И ближните им градове, казва Господ,
Така никой човек няма да живее там,
Нито ще пришелствува там човешки син.

Ето, като лъв от прииждането на Иордан,
Той ще възлезе против богатото пасбище;
Защото Аз мигновено ще изпъдя Едом от там,
И онзи, който бъде избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? и кой ще Ми определи времето за съд?
И кой е оня овчар, който ще застане против Мене?

Затова слушайте решението,
Което Господ е взел против Едом,
И намеренията, които е намислил против жителите на Теман:
Непременно ще повлекат и най-малките от стадото;
Непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.

От слуха за разорението им земята се тресе;
Издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море.

Ето, като възлезе ще налети като орел,
И ще разпростре крилата си над Восора;
И в оня ден сърцето на Едомовите силни
Ще бъде като сърцето на жена, когато ражда.

За Дамаск.
Емат и Арфад се посрамиха
Защото чуха лоша вест; стопиха се;
Тъга има както на морето,
Което не може да утихне.

Дамаск ослабна,
Обърна се в бяг,
Трепет го обзе;
Скръб и болки го обладаха,
Както на жена, когато ражда.

Как не биде пощаден тоя прочут град,
Град, който е удоволствието ми;

Затова младежите му ще паднат в улиците му,
И всичките военни мъже ще загинат в оня ден,
Казва Господ на Силите.

В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
Който ще пояде палатите на Венадада.

За Кидар и за асорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази. Така казва Господ:
Станете, възлезте към Кидар,
Та погубете източните жители.

Ще отнемат шатрите им и стадата им;
Ще вземат за себе си завесите им,
Всичката им покъщнина и камилите им;
И ще извикат към тях: Ужас от всяка страна!

Бягайте, отстранете се надалече,
Направете си дълбоки места за живеене,
Асорски жители, казва Господ;
Защото вавилонският цар Навуходоносор
Е сторил намерение против вас,
И е намислил кроеж против вас.

Станете, възлезте при спокойния народ,
Който живее безгрижно, казва Господ,
Които нямат ни порти ни лостове,
Но живеят сами.

Камилите им ще бъдат за обир,
И многото им добитък за корист;
Аз ще разпръсна по всичките ветрища
Ония, които си стрижат издадените части на косата,
И ще докарам погибелта им от всяка тяхна страна, казва Господ.

А Асор ще стане жилище на чакали,
Пустиня до века;
Там няма да живее човек,
Нито ще пришелствува в него човешки син.

Господното слово, което дойде към пророк Еремия за Елам, в началото на царуването на Юдовия цар Седекия, като рече:

Така казва Господ на силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам,
Тяхната главна сила.

Ще докарам върху Елам четирите ветрища
От четирите страни на небето,
И ще ги разпръсна по всички тия ветрища;
Та не ще има народ
Гдето да не отидат изпъдените еламци.

И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им,
И пред ония, които искат живота им;
И ще докарам върху тях зло -
Пламенният Си гняв, казва Господ;
Ще пратя и нож подир тях
Докле ги довърша.

И като представя престола Си в Елам
Ще изтребя от там
Цар и първенци, казва Господ.

Но в послешните дни
Ще възвърна пленените еламци, казва Господ.


Тази глава в нормален вид