Книгата на пророк Еремия - Глава  5

  1 Обходете улиците на Ерусалим
И вижте сега, научете се и потърсете по площадите му,
Дали можете намери човек -
Дали има някой - който да постъпва справедливо, да търси честност;
И Аз ще простя на тоя град.

  2 Защото, ако и да казват: заклевам се в живота на Господа!
Те наистина лъжливо се кълнат.

  3 Господи, очите Ти не търсят ли честност?
Ударил си ги, но не ги заболя;
Изнурил си ги, но не искаха да приемат поправление;
Втвърдиха лицата си повече от камък;
Не искаха да се върнат.

  4 Тогава аз рекох:
Навярно това са сиромасите, те са безумни,
Защото не знаят пътя Господен,
Нито закона1 на своя Бог.

  5 Ще се обърна към големците
Та ще говоря с тях,
Защото те знаят пътя Господен,
Закона* на своя Бог,
Но и те всички са строшили хомота,
Разкъсали връзките.

  6 Затова лъв от гората ще ги порази,
Вълк от пустинята ще ги ограби,
Рис ще причаква край градовете им;
Всеки, който излезе от там, ще бъде разкъсан,
Защото престъпленията им са много,
Отстъпничествата им се умножиха.

  7 Как ще ти простя това?
Чадата ти Ме оставиха
И кълняха се в ония, които не са богове;
След като ги наситих, те прелюбодействуваха,
И на тълпи отиваха в къщите на блудниците.

  8 Заран те са като нахранени коне;
Всеки цвили подир жената на ближния си.

  9 Няма ли да накажа за това? казва Господ;
И душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?

10 Качете се на стените му и събаряйте;
Но не нанасяйте съвършено изтребление;
Махнете клоновете му,
Защото не са Господни.

11 Защото Израилевият дом и Юдовият дом
Се отнесоха много невярно към Мене, казва Господ.

12 Отрекоха се от Господа,
Казвайки: Не Той ни заплашва с това;
И няма да ни постигне зло,
Нито ще видим нож или глад;

13 Пророците са вятър,
И слово Господно няма в тях.
На сами тях ще се сбъдне това.

14 Затова, така казва Господ Бог на Силите:
Понеже изговарят тия думи,
Ето, Аз ще направя Моите слова в устата ти огън,
И тия люде дърва, и ще ги пояде.

15 Ето, доме Израилев, Аз ще доведа върху вас
Народ от далеч, казва Господ;
Народ траен е той, народ старовременен,
Народ чийто език не знаеш,
Нито разбираш що говорят,

16 Тулът им е като отворен гроб;
Те всички са юнаци.

17 Ще изпояждат жетвата ти и хляба ти,
Които синовете ти и дъщерите ти трябваше да ядат;
Ще изпояждат стадата ти и чердите ти,
Ще изпояждат лозята ти и смоковниците ти,
Ще разбият с меч укрепените ти градове,
На които ти уповаваш.

18 Но и в ония дни, казва Господ,
Не ща да ви нанеса съвършено изтребление.

19 И когато речете: Защо Господ Бог наш
Ни направи всичко това?
Тогава да им речеш:
Както Ме оставихте
Та служихте на чужди богове във вашата земя,
Така ще служите на чужденци в една земя, която не е ваша.

20 Известете това на Якововия дом,
И прогласете го в Юда, като кажете:

21 Чуйте сега това, глупави и неразумни люде,
Които имате очи, но не виждате,
Които имате уши, но не чувате.

22 Не се ли боите от Мене? казва Господ,
Не ще ли треперите пред Мене,
Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето,
Която не може да премине;
Тъй че, макар вълните му да се издигат, пак няма да преодолеят,
При все, че бучат, пак няма да я преминат?

23 Но тия люде имат бунтовно и непокорно сърце;
Възбунтуваха се и отидоха.

24 Не казват в сърцето си:
Нека се боим сега от Господа нашия Бог,
Който дава ранния и късния дъжд на времето му,
Който пази за нас определените седмици на жетвата.

25 Вашите беззакония отвърнаха тия неща,
И вашите грехове ви лишиха от доброто.

26 Защото се намират между людете Ми нечестивци,
Които, наблюдавайки както причакващ ловец,
Полагат примки, ловят човеци.

27 Както клетката е пълна с птици,
Така къщите им са пълни с плод на измама,
Чрез която те се възвеличиха и обогатиха.

28 Отлъстяха, лъщят,
Дори преляха със своите нечестиви дела;
Не защищават делото - делото на сирачето, за да благоденствуват,
И правото на бедните не отсъждат.

29 Няма ли да накажа за това? казва Господ,
Душата Ми не ще ли въздаде на такъв народ?

30 Удивително и ужасно нещо стана в тая страна:

31 Пророците пророкуват лъжливо,
И свещениците господствуват чрез тях;
И людете Ми така обичат;
А какво ще правите в окончателното следствие на това?


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Съдбата.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава