Книгата на пророк Еремия - Глава  50

  Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон, за Халдейската земя:

  Известете между народите,
Прогласете, и дигнете знаме;
Прогласете, не крийте;
Казвайте: Превзе се Вавилон,
Посрами се Вил,
Разруши се Меродах,
Посрамиха се изваяните му,
Строшиха се идолите му;

  Защото от север възлиза против него народ,
Който ще запусти земята му
Тъй щото да няма кой да живее в нея;
От човек до животно бягат и ги няма,

  В ония дни и в онова време, казва Господ,
Ще дойдат израилтяните
Заедно с юдеите;
Като ходят ще плачат
И ще потърсят Господа своя Бог.

  Ще питат за Сион
С лицата си обърнати към него, и ще казват:
Дойдете, да се присъединим към Господа
Във вечен завет, който няма да се забрави,

  Людете Ми станаха изгубени овце;
Пастирите им ги заблудиха,
Накараха ги да се скитат по планините;
Те отидоха от планина на хълм,
Забравиха кошарата си.

  Всички, които ги намираха изяждаха ги;
И противниците им рекоха: Не сме ние виновни,
Защото те съгрешиха против Господа, обиталището на правдата,
Да! против Господа, надеждата на бащите им.

  Бягайте изсред Вавилон,
Излезте из земята на халдейците,
И бъдете като козли пред стадо.

  Защото, ето, Аз ще подигна
И ще направя да възходят против Вавилон
Големи народи, събрани от северната земя,
Които ще се опълчат против него;
От там ще се превземе;
Стрелите им ще бъдат като на силен изтребител,
Който не се връща празен.

И Халдея ще бъде разграбена;
Всичките й грабители ще се наситят, казва Господ.

При все, че се радвате, при все, че се веселите,
Вие обирачи на наследството Ми,
При все, че скачате като юница на трева,
И цвилите като яки коне,

Пак майка ви ще се посрами много,
Родителката ви ще се смути;
Ето, тя ще бъде последна между народите
Земя пуста, суха и непроходима.

Поради гнева Господен тя няма да бъде населена.
Но цяла ще запустее;
Всеки, който минава през Вавилон, ще се учуди,
И ще подсвирне за всичките негови язви.

Опълчете се против Вавилон отвред,
Всички, които запъвате лък;
Стреляйте против него, не жалете стрели,
Защото той съгреши на Господа.

Възкликнете поради него отвред,
Защото той се покори;
Укрепленията му паднаха,
Стените му се събориха;
Защото това е въздаянието Господно;
Отплатете му;
Както той е направил, така му направете.

Отсечете от Вавилон сеяча
И онзи, който държи сърп в жетвено време;
Поради страха от лютия меч
Всеки от тях ще се върне при людете си,
И всеки ще бяга в земята си.

Израил е изгонена овца,
Която лъвове гониха;
Първо асирийският цар я изяде,
А после тоя вавилонски цар Навуходоносор
Сгриза костите й.

Затова, така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще накажа вавилонския цар и земята му,
Както наказах асирийския цар.

И ще доведа Израиля пак в пасбището му;
Той ще пасе в Кармил и Васан,
И душата му ще се насити
Върху Ефремовата гора и в Галаад.

В ония дни и в онова време казва Господ,
Беззаконието на Израиля ще се потърси, и не ще го има,
И греховете на Юда, и няма да се намерят;
Защото ще простя на оцелелите, които оставям.

Възлез против земята, която двойно се е разбунтувала, -
Против нея и против жителите, които ще бъдат наказани;
Разори и, подир разорените, обречи на изтребление, казва Господ,
Като извършиш всичко, както ти заповядах.

Боен вик има в страната,
Вик и на страшно разорение.

Как се счупи и сломи
Чукът на целия свят!
Как се обърна Вавилон на пустота между народите!

Поставих ти примка, и ти се хвана,
Вавилоне, без да се сетиш;
Намерен биде, още и уловен,
Защото си се възпротивил на Господа.

Господ отвори оръжейницата Си
Та извади оръжията на гнева Си;
Защото Иеова, Господ на Силите, има да извърши дело
В земята на халдейците.

Дойдете против него от най-далечния край,
Отворете житниците му,
Натрупайте го като купове и го обречете на изтребление;
Нищо да не остане от него.

Изколете всичките му телци;
Нека слязат на клане;
Горко им! Защото дойде денят им,
Времето за наказанието им.

Глас на ония, които бягат,
И които са се отървали от вавилонската земя,
За да извести в Сион
Въздаянието от Господа нашия Бог,
Въздаянието за храма Му!

Свикайте стрелците против Вавилон,
Всички, които запъват лък;
Разположете стан изоколо против него,
Та да не се отърве никой от него;
Въздайте му според делата му,
Според всичко що е направил, така му направете;
Защото се е възгордял против Господа,
Против Светия Израилев.

Затова младежите му ще паднат в улиците му,
И всичките му военни мъже
Ще загинат в оня ден, казва Господ.

Ето, Аз съм против тебе, о граде горделиви,
Казва Господ, Иеова на Силите;
Защото настана денят ти,
Времето, когато ще те накажа.

Горделивият ще се препъне и падне,
И не ще има кой да го дигне;
И ще запаля огън в градовете му,
Който ще погълне всичко около него.

Така казва Господ на Силите:
Израилтяните и юдейците се угнетяват заедно;
Всички, които ги заплениха, задържат ги,
Отказват да ги пуснат.

Но Изкупителят им е мощен;
Господ на Силите е името Му;
Непременно ще се застъпи за делото им,
За да успокои света.
И да смути вавилонските жители.

Меч има върху халдейците, казва Господ,
И върху жителите на Вавилон,
И върху първенците му, и върху мъдрите му!

Меч има върху измамниците! и те ще избезумеят;
Меч върху юнаците му! и те ще се ужасяват;

Меч има върху конете им, върху колесниците им,
И върху всичките разноплеменни люде, които са всред него!
И ще станат като жени;
Меч върху съкровищата му! и ще се разграбят;

Суша има върху водите му; и ще пресъхнат;
Защото е земя предадена на изваяни,
И жителите й са полудели за страшилищата си.

Затова зверове от пустинята и хиени
Живеят там,
И камилоптици ще живеят там;
И не ще бъде населен вече до века,
Нито обитаем из род в род.

Както когато Бог разори Содома и Гомора
И ближните им градове, казва Господ,
Така никой човек няма да живее там,
Нито ще пришелствува там човешки син.

Ето, люде ще дойдат от север,
Да! голям народ и много царе
Ще се издигнат от краищата на света.

Лък и копие ще държат;
Жестоки са и немилостиви;
Гласът им бучи като морето;
Възседнали са на коне,
Всеки опълчен като мъж за бой
Против тебе, дъщерьо вавилонска.

Вавилонският цар чу вестта за тях,
И ръцете му ослабнаха;
Мъки го обзеха,
Болки като на жена, която ражда.

Ето, като лъв от прииждането на Иордан,
Той ще възлезе против богатото пасбище;
Защото Аз мигновено ще изпъдя Халдея от там,
И онзи, който бъде избран, ще поставя над нея.
Защото кой е подобен на Мене, и кой ще Ми определи време за съд?
И кой е оня овчар, който ще застане против Мене?

Затова слушайте решението,
Което Господ е взел против Вавилон,
И намеренията, които е намислил против земята на халдейците:
Непременно ще повлекат и най-малките от стадото;
Непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях.

От слуха за превземането на Вавилон
Земята се потресе,
И вопълът се разчу между народите.


Тази глава в нормален вид