Книгата на пророк Езекиила - Глава  17

  И Господното слово дойде към мене и рече:

  Сине човешки, предложи гатанка и кажи притча за Израилевия дом, като речеш:

  Така казва Господ Иеова:
Един голям орел, с големи крила и дълги пера,
С гъста пъстрошарена перушина,
Дойде в Ливан та откъсна най-високото клонче на кедъра.

  Той откърши върховете на клончетата му
Та ги занесе в търговска страна,
Тури ги в търговски град.

  Взе и от семето на земята
Та го пося на плодородна почва;
Постави го при много води, посади го като върба.

  И то поникна и стана разстлана лоза, ниска на ръст,
Чиито клончета се обръщаха към него,
И корените й бяха под него.
Така стана лоза,
Пусна пръчки и покара отрасли.

  Имаше и друг голям орел с големи крила и гъста перушина;
И, ето, от лехите гдето беше посадена
Тая лоза разпростря корените си към него,
И простря клончетата си към него за да я напои.

  Тя бе посадена на добра почва, при много води,
За да пусне пръчки и да принесе плод,
Та да стане добра лоза.

  Речи: Така казва Господ Иеова:
Ще благоуспее ли?
Не ще ли изскубе той корените й
И отсече плода й, та да изсъхне,
Да изсъхнат всичките й пресни листа,
Даже без да има голяма сила или много люде,
Които да я изскубят из корен?

Ето, дори ако и посадена, ще благоуспее ли?
Не ще ли изсъхне съвсем
Щом я досегне източният вятър?
Ще изсъхне в лехите гдето бе израснала.

При това Господното слово дойде към мене и рече:

Кажи сега на бунтовния дом:
Не проумявате ли що значи това?
Поясни им - Ето, вавилонският цар дойде в Ерусалим
Та взе царя му и първенците му,
И ги заведе със себе си във Вавилон;

Взе и от царския род та свърза договор с него,
Като го направи да се закълне;
И отведе силните на страната,

За да се унижи царството,
И да се не издигне,
Но да се утвърди като пази договора му.

Обаче той въстана против него, и прати свои посланици в Египет,
За да му дадат коне и много люде.
Ще благоуспее ли? ще се избави ли оня, който прави това?
Или като нарушава договора ще избегне ли?

Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова,
В мястото гдето живее царят, който го е поставил цар,
Чиято клетва той е презрял и чийто договор е нарушил,
Непременно там ще умре при него всред Вавилон.

И Фараон със силната си войска и с голямото си множество
Няма да направи за него нищо във войната,
При все, че издига могили и гради укрепления за да погуби много души.

Защото той презря клетвата и наруши договора;
И, ето, след като даде ръка си,
Пак стори всичко това. Той няма да се отърве.

Затова, така казва Господ Иеова:
Заклевам се в живота Си, наистина ще възвърна върху главата му
Клетвата Ми, която е презрял,
И договора Ми, който е нарушил.

Ще разпростра мрежата Си върху него,
Та ще се хване в примката Ми;
Ще го закарам във Вавилон,
И там ще се съдя с него за престъплението,
Което извърши против Мене.

И всичките му бежанци с всичките му полкове
Ще паднат от нож,
А останалите ще се разпръснат към всичките ветрища;
И ще познаете, че Аз Господ изговорих това.

Така казва Господ Иеова:
Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя;
Ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче,
И ще го посадя на планина висока и отлична;

На високата Израилева планина ще го посадя;
И то ще изкара клончета, ще дава плод,
И ще стане великолепен кедър;
Под него ще обитават всички птици от всякакъв вид,
Под сянката на клоните му ще живеят.

И всичките дървета на полето ще познаят,
Че Аз Господ сниших високото дърво, възвисих ниското дърво,
Изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззеленее.
Аз Господ изговорих това и ще го извърша.


Тази глава в нормален вид