Книгата на пророк Осия - Глава  4

  Слушайте словото Господно, израилтяни,
Защото Господ има спор с жителите на тая земя,
Понеже няма вярност, нито милост,
Нито знание за Бога по земята.

  Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
Кражба и прелюбодейство;
Разбиват къщи, и кръв допира до кръв.

  Затова земята ще жалее,
И всеки, който живее на нея, ще примре,
Тоже и полските зверове и небесните птици;
Още и морските риби ще изчезнат.

  Но никой да се не противи нито да изобличава другиго;
Защото твоите люде са като ония, които се противят на свещеника.

  Затова ще се подплъзнеш денем,
И с тебе ще се подплъзне и пророка нощем;
И Аз ще погубя майката ти.

  Людете Ми загинаха от нямане знание;
Понеже ти отхвърли знанието,
То и Аз отхвърлих тебе да Ми не свещенодействуваш;
Понеже ти забрави закона на твоя Бог,
То и Аз ще забравя твоите чада.

  Колкото повече се умножиха, толкова повече Ми съгрешаваха!
Ще обърна славата им в безчестие.

  Свещениците се хранят с греховете на людете Ми,
И прилепяват сърцата си към тяхното беззаконие.

  И тъй, ще бъде; Каквито людете, такъв е свещеникът;
И Аз ще ги накажа за постъпките им,
И ще им въздам за делата им.

Защото ще ядат, но няма да се насищат;
Ще блудствуват, но няма да се размножават;
Понеже престанаха да внимават към Господа.

Блудство, вино и мъст отнемат разума;

Людете Ми се допитват до дървото си,
И жезълът им им отговаря;
Защото блуднически дух ги е заблудил,
И те блудствуват и въстанаха изпод властта на своя Бог.

Жертвуват по върховете на бърдата,
И кадят по хълмовете,
Под дъбовете, тополите и тервинтите,
Защото сянката им е добра;
Затова дъщерите ви блудствуват,
И снахите ви прелюбодействуват.

Няма особено да накажа дъщерите ви, когато блудствуват,
Или снахите ви, когато прелюбодействуват;
Защото самите бащи отиват насаме с блудниците
И жертвуват с безчестните жени;
Затова неразумните люде ще бъдат съборени.

Ако и да блудствуваш ти, Израилю,
Поне да не беззаконствува Юда;
Не дохождайте, прочее, в Галгал,
Нито възлизайте във Вет-авен,
Нито се кълнете с живота на Господа.

Защото Израил упорствува като упорита юница;
Сега, прочее, ще ги пасе Господ като агнета в далечни места.

Ефрем се е прилепил към идолите; оставете го.

Свършиха ли се пировете им,
Те съвсем се предадоха на блудство;
Обичат да казват: Дайте!
Първенците му са за срам нему.

Вятърът ще го притисне между крилата си;
И те ще се посрамят от жертвите си.


Тази глава в нормален вид