Книгата на пророк Михея - Глава  2

  1 Горко на ония, които измислюват беззаконие
И изхитруват зло на леглата си!
Щом се съмне, те го извършват,
Защото е в силата на ръката им.

  2 Пожелават ниви, и ги отнемат с насилие, -
Къщи, и ги грабят; -
Дори разграбват човека и къщата му,
Човека и наследството му.

  3 Затова, така казва Господ:
Ето, против тоя род Аз измислювам зло,
От което не ще можете да извадите вратовете си;
Нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.

  4 В оня ден ще се състави поговорка против вас,
И печално ще плачат, казвайки:
Бидохме съвсем разграбени;
Отчуждил е делът на людете ми;
Как го отне от мене!
На бунтовниците раздели нивите ни.

  5 Затова, у тебе не ще има кой да размерва земята с въже чрез жребие
В събранието Господно.

  6 Вие, които пророкувате, не пророкувайте, казват те.
Добре, те няма да пророкуват на такива;
И техният извор никога няма да престане.

  7 О ти, който се наричаш Якововия дом,
Смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?

  8 Обаче, людете Ми отскоро се подигнаха като врагове;
Смъквате мантията от облеклото
На ония, които заминават безгрижно
Като хора, които се отвращават от схватки.

  9 Жените на людете Ми изтласквате от приятните им къщи;
От чадата им отнемате за винаги славата Ми.

10 Станете та заминете, защото не е тука почивката ви,
Поради нечистотата, която погубва,
Да! страшно погубва.

11 Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже,
Като казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие,
Такъв става пророк на тия люде.

12 Непременно ще те събера цял, Якове;
Непременно ще прибера останалите от Израиля;
Ще ги туря заедно като овце в кошара,
Като стадо всред пасбището им;
Голям шум ще направят поради множеството човеци.

13 Оня, който разбива, възлезе пред тях;
Те разбиха и заминаха за портата,
И излязоха през нея;
Царят им замина пред тях,
И Господ е на чело пред тях.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава