Книгата на пророк Михея - Глава  3

  И рекох: Слушайте сега, първенци Яковови,
И началници на Израилевия дом:
Не трябва ли вие да знаете правосъдието, -

  Вие, които мразите доброто и обичате злото,
Които одирате кожата от хората.
И месото от костите им, -

  Които изяждате месото на людете Ми,
И дерете кожата от тях, -
Които трошите костите им,
И ги насичате като за котел,
И като месо за в гърнето?

  Тогава ще извикат към Господа, но няма да ги послуша,
Дори ще скрие лицето Си от тях в онова време,
Както и те се обходиха зле в делата си.

  Така казва Господ
За пророците, които заблуждават людете Ми, -
Които, докато хапят със зъбите си, викат - Мир!
Но, ако не тури някой нещо в устата им
Обявяват война против него;

  Затова ще ви бъде нощ, та да нямате видение,
И ще ви бъде тъмно, та да не прокобявате,
Слънцето ще залезе за пророците,
И денят ще се смрачи над тях.

  Тогава гледачите ще се засрамят,
И чародеите ще се смутят;
Да! те всички ще се покрият до горната си устна,
Защото няма отговор от Бога.

  Но аз наистина съм пълен със сила,
Със съдба, и с мощ чрез Духа Господен,
За да изявя на Якова престъплението му,
И на Израиля греха му.

  Слушайте прочее това, първенци на Якововия дом,
И началници на Израилевия дом,
Които се гнусите от правосъдие,
И извращате всяка правота, -

Които градите Сион с кръв,
И Ерусалим с беззаконие, -

На които първенците съдят за подкупи,
Свещениците му учат за заплата,
И пророците му чародействуват за пари,
И пак се облягат на Господа, и казват:
Не е ли Господ всред нас?
Никакво зло няма да ни сполети;

Затова поради вас Сион ще се изоре като нива,
Ерусалим ще стане грамади развалини,
И хълмът на дома |Господен
|като високи места на лес.


Тази глава в нормален вид