Книгата на пророк Авакума - Глава  3

  Молитва на пророк Авакума, по оплакванията.

  Господи, чух вестта за Тебе и се убоях.
Господи, оживявай делото Си всред годините,
Всред годините го изявявай.
В гнева Си помни милостта.

  Бог дойде от Теман,
И Светият от хълма Фаран. (Села.)
Славата му покри небето,
И земята бе пълна с хваление към Него.

  Сиянието Му бе като светлината;
Лъчи се издаваха из страната Му;
И там бе скривалището на силата Му.

  Пред Него вървеше морът,
И мълнии излизаха под нозете Му.

  Той застана и разклати земята,
Погледна и направи народите да треперят;
И вечните планини се разпаднаха,
Безконечните гори се наведоха;
Постъпките Му бяха както в древността.

  Видях шатрите на Етиопия наскърбени;
Поклатиха се завесите на Мадиамската земя.

  Негодува ли Господ против реките?
Беше ли гневът Ти против реките,
Беше ли гневът Ти против морето,
Та си възседнал на конете Си
И на колесниците Си за да избавяш?

  Лъкът Ти биде изваден от покривката си,
Както Ти с клетва извести на племената. (Села.)
Ти проряза земята с реки.

Видяха Те планините и се убояха;
Водният потоп нападна;
Бездната издаде гласа си,
Дигна ръцете си на високо.

Слънцето и луната застанаха в жилището си
При виделината на Твоите летящи стрели,
При сиянието на блестящото Ти копие.

С негодувание си преминал земята,
С гняв си вършеял народите.

Излязъл си за избавление на людете Си,
За избавление чрез помазаника Си;
Отсякъл си началника от дома на нечестивите,
Открил си основите дори до върха. (Села.)

Пронизал си със собствените му копия главата на военните му,
Които като вихрушка се устремиха да ме разбият,
И чиято радост бе като че ли да ядат скришно сиромаха.

С конете Си преминал си морето,
Натрупаните много води.

Чух, и вътрешностите ми се смутиха,
Устните ми трепереха от гласа,
Гнилота прониква в костите ми,
И на мястото си се разтреперах;
Защото трябва да чакам скръбния ден,
Когато възлезе против людете
Оня, който ще се опълчи против тях.

Защото, ако и да не цъфти смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Трудът на маслината да се осуети,
И нивите да не дадат храна,
Стадото да се отсече от оградата,
И да няма говеда в оборите,

Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.

Иеова Господ е силата ми;
Той прави нозете ми като нозете на елените,
И ще ме направи да ходя по височините си.
______
За първия певец върху струнните ми инструменти.


Тази глава в нормален вид