Книгата на пророк Софония - Глава  2

  1 Изпитайте себе си, да! изпитайте,
Народе безсрамни,

  2 Преди да влезе указът в сила, -
(Денят минава като плява,) -
Преди да ви сполети лютия гняв Господен,
Преди да ви постигне денят на гнева Господен.

  3 Търсете Господа, всички кротки на земята,
Които извършвате съдбите Му;
Търсете правда, търсете кротост,
Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен.

  4 Защото Газа ще бъде оставена,
И Аскалон ще бъде запустен;
Ще изгонят Азот на пладне,
И Акарон ще се изкорени.

  5 Горко на жителите на морските брегове,
На Херетцкия народ!
Словото Господно е против вас;
И тебе, Ханаане, Филистимска земльо,
Ще те погубя, та да няма у тебе жители.

  6 И морският бряг ще бъде селище с кладенци за овчари
И огради за стада.

  7 И това крайморие ще бъде за останалите от Юдовия дом;
Там ще пасат стадата си;
В къщите на Аскалон ще лежат вечер;
Защото Господ техният Бог ще ги посети
И ще ги върне от плена им.

  8 Чух хулата на Моава,
И укорите на амонците,
С които хулеха людете Ми
И горделиво нарушиха границата им.

  9 Затова заклевам се в живота Си казва Господ на Силите, Израилевият Бог,
Моав непременно ще бъде като Содом,
И амонците като Гомор,
Място завладяно от коприви и солници, - вечна пустота;
Останалите от людете Ми ще ги оберат,
И оцелелите от народа Ми ще ги наследят.

10 Това ще им стане поради гордостта им,
Защото укориха людете на Господа на Силите
И се надигаха против тях.

11 Господ ще бъде страшен за тях,
Защото ще изнури всичките земни богове;
И всичките острови на народите
Ще Му се кланят, всеки от мястото си.

12 И вие, етиопяни,
Вие ще бъдете убити с меча Ми.

13 Той ще простре ръката Си против север
И ще погуби Асир
Ще обърне Ниневия на пустота,
На място безводно като пустинята.

14 Черди ще лежат всред нея,
Всякакъв вид животни;
Пеликанът и ежът ще обитават в капителите й;
Гласът им ще екне в прозорците;
Пустота ще има в праговете,
Защото Той ще я лиши от кедровите изделия.

15 Тоя е веселещият се град,
Който живееше безгрижно,
Който думаше в сърцето си:
Аз съм, и освен мене няма друг!
Как се обърна на пустота,
Обиталище на зверове!
Всеки, който минава край него,
Ще подсвирне и помаха с ръката си.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава