Книгата на пророк Захария - Глава  2

  След това, подигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката му.

  Тогава рекох: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му и каква е дължината му.

  И, ето, ангелът, който говореше с мене, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне, и му рече:

  Тичай, говори на тоя юноша, като кажеш: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него;

  защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него.

  О! о! бягайте от северната земя, казва Господ; защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ.

  О! отърви се, сионова дъщерьо, която живееш с вавилонската дъщеря.

  Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който докача вас, докача зеницата на окото Му.

  Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и те ще станат корист на ония, които им са работили: и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.

Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ.

И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе.

И Господ ще наследи Юда за Свой дял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

Млъкни, всяка твар, пред Господа; защото Той се е събудил от светото Си обиталище.


Тази глава в нормален вид