Трета книга Царства - Глава  1

  1 1 Когато цар Давид остаря и изпълни години, завиваха го с дрехи, ала не можеше да се стопли.

  2 Тогава неговите слуги му казаха: нека потърсят за нашия цар-господар млада девица, за да стои при царя, да го гледа и да лежи при него, - и ще бъде топло на нашия цар-господар.

  3 И търсиха по всички Израилски предели хубава девица, и намериха Ависага, сунамитка, и я доведоха при царя.2

  4 Девицата беше много хубава; тя гледаше царя и му прислужваше; царят обаче я не позна.

  5 Адония, син от Агита, се възгордя и казваше: аз ще бъда цар. Па си набави колесници и конници и петдесет души скороходци.3

  6 Но баща му го не безпокоеше никога с питане: защо правиш това? А той беше много хубав и му се беше родил след Авесалома.4

  7 И съветваше се той със Саруевия син Иоава и със свещеник Авиатара, и те помагаха на Адония.5

  8 Но свещеник Садок и Ванея, Иодаев син, пророк Натан, Семей, Рисий и Давидовите юнаци не държаха страната на Адония.6

  9 И Адония закла овци, волове и телци при камъка Зохелет, що е при извора Рогел, и покани всичките си братя, царски синове, и всички иудеи, които служеха при царя.7

10 А пророк Натана и Ванея, и онези юнаци и брата си Соломона не покани.

11 Тогава Натан рече на Вирсавия, Соломонова майка, думайки: чу ли, че Агитиният син Адония се прогласил за цар, а нашият господар Давид не знае за това?8

12 Сега, ето, аз те съветвам: спасявай живота си и живота на сина си Соломона.

13 Иди и влез при цар Давида и му кажи: не кле ли се, господарю мой, царю, на рабинята си, думайки: син ти Соломон ще бъде цар подир мене и той ще седне на престола ми? Защо тогава се е прогласил за цар Адония?9

14 И ето, докле още говориш там с царя, ще вляза и аз след тебе и ще допълня твоите думи.

15 Вирсавия отиде при царя в спалнята; царят беше много стар, и сунамитката Ависага му прислужваше.

16 Вирсавия се наведе и се поклони на царя; и царят попита: какво искаш?

17 Тя му отговори: господарю мой, царю! ти се кле на рабинята си в Господа, твоя Бог: син ти Соломон ще царува подир мене и той ще седне на моя престол.10

18 А сега ето, Адония се прогласил за цар, пък ти, господарю мой, царю, не знаеш за това.

19 Той заклал много волове, телци и овци и поканил всички царски синове, свещеник Авиатара и военачалника Иоава; а Соломона, твоя раб, не поканил.

20 Но цар си ти, господарю мой, и към тебе са обърнати очите на всички израилтяни, за да им обявиш, кой ще седне на престола на моя цар-господар след него.

21 Инак, кога моят господар, царят, почине при отците си, ще обвинят мене и сина ми Соломона.

22 Докле тя още говореше с царя, дойде и пророк Натан.

23 Обадиха на царя, думайки: ето пророк Натан. И той влезе при царя и му се поклони ничком доземи.11

24 И Натан каза: господарю мой, царю! казал ли си ти: Адония ще царува след мене и той ще седне на моя престол?

25 Защото сега той слязъл, заклал много волове, телци и овци, поканил всички цареви синове, военачалници и свещеник Авиатара, и ето, те ядат и пият у него, и викат: да живее цар Адония!12

26 А мене, твоя раб, свещеник Садока, Иодаевия син Ванея и твоя раб Соломона не покани.

27 Не е ли станало това по волята на моя цар-господар? И защо ти не откри на своя раб, кой ще седне на престола на моя цар-господар след него?

28 Отговори цар Давид и рече: повикайте ми Вирсавия. Тя влезе и застана пред царя.

29 Царят се кълнеше и думаше: жив Господ, Който е избавял душата ми от всяка беда!13

30 Както ти се клех в Господа, Бога Израилев, думайки, че син ти Соломон ще царува след мене и той ще седне на престола ми вместо мене, - тъй ще и направя това днес.14

31 Тогава Вирсавия се наведе ничком доземи, поклони се на царя и рече: да живее моят господар, цар Давид, довека!

32 И цар Давид каза: повикайте ми свещеник Садока, пророк Натана и Иодаевия син Ванея. И те влязоха при царя.

33 И царят им рече: вземете със себе си слугите на вашия господар, качете Соломона, моя син, на мулето ми и го заведете в Гион,15

34 нека го помаже там свещеник Садок и пророк Натан за цар над Израиля, затръбете с тръба и извикайте: да живее цар Соломон!16

35 След това придружете го назад, и той ще дойде и ще седне на моя престол; той ще царува вместо мене; нему съм завещал да бъде вожд на Израиля и на Иуда.17

36 Ванея, Иодаев син, отговори на царя и каза: амин! тъй да каже Господ, Бог на моя цар-господар:18

37 както Господ беше с моя цар-господар, тъй да бъде Той и със Соломона и да възвеличи престола му повече от престола на моя господар, цар Давида!

38 Тогава свещеник Садок, пророк Натан, Иодаевият син Ванея, хелетейци и фелетейци отидоха и качиха Соломона на цар Давидовото муле и го поведоха към Гион.19

39 И свещеник Садок взе рог с елей от скинията и помаза Соломона. И затръбиха с тръба, и цял народ завика: да живее цар Соломон!20

40 И целият народ придружаваше Соломона и народът свиреше с пищялки и се много радваше, тъй че земята ехтеше от виковете му.

41 И чу Адония и всички поканени от него, щом бяха престанали да ядат; а Иоав, като чу тръбен звук, запита: от какво е тоя шум на вълнуващия се град?

42 Докле още говореше, дойде Ионатан, син на свещеник Авиатара. И Адония каза: влез, ти си честен човек и носиш добра вест.21

43 Ионатан отговори и рече на Адония: да, нашият господар, цар Давид, постави Соломона за цар;

44 и царят изпрати с него свещеник Садока, пророк Натана, Иодаевия син Ванея, хелетейци и фелетейци, и те го качиха на царското муле;22

45 и свещеник Садок и пророк Натан го помазаха в Гион за цар, и потеглиха оттам с радост, и градът се раздвижи. Ето от какво е шумът, който чувате.

46 И Соломон вече седна на царския престол.

47 А царските служители идваха да поздравят нашия господар, цар Давида, думайки: твоят Бог да прослави името на Соломона повече от твоето име и да възвеличи неговия престол повече от твоя престол. И царят се поклони от леглото си23

48 и каза тъй: благословен да бъде Господ, Бог Израилев, Който днес дарува (от семето ми) седналия на моя престол и моите очи виждат това.

49 Тогава всички поканени у Адония се уплашиха, станаха и се разотидоха всякой по пътя си.

50 Адония пък, като се боеше от Соломона, стана, отиде и се хвана за роговете на жертвеника.24

51 И обадиха на Соломона, думайки: ето, Адония се бои от цар Соломона, и ето, той се държи за роговете на жертвеника и казва: нека ми се закълне сега цар Соломон, че няма да убие с меч своя раб.25

52 И Соломон каза: ако той бъде честен човек, ни един косъм от него няма да падне на земята; но, ако се намери в него лукавство, ще умре.26

53 И (цар) Соломон прати, та го доведоха от жертвеника. Той дойде и се поклони на цар Соломона. А Соломон му каза: иди у дома си.


Предишна глава Следваща глава


1 У Евреите: "Първа книга на Царете".

2 Иис. Нав. 19:18, 3 Царств. 2:17, 4 Царств. 4:8

3 2 Царств. 3:4, 1 Парал. 3:2

4 2 Царств. 3:4, 14:25

5 3 Царств. 2:22

6 1 Парал. 23:7

7 Бит. 31:54, Иис. Нав. 15:7, 2 Царств. 17:17

8 2 Парал. 9:29

9 Изх. 11:5

10 2 Царств. 12:24, 1 Парал. 28:5

11 2 Царств. 24:20

12 1 Царств. 10:24

13 2 Царств. 4:9

14 3 Царств. 3:6, 8:20

15 Бит. 41:43, 1 Парал. 23:1, 2 Парал. 32:30

16 1 Царств. 10:1, 16:12, 3 Царств. 19:15

17 1 Парал. 23:1

18 1 Парал. 22:9

19 2 Царств. 8:18, 15:18, 20:7

20 Изх. 30:25, 4 Царств. 11:12, Мат. 21:9

21 2 Царств. 15:27, 18:31

22 3 Царств. 1:38

23 Бит. 47:31

24 Изх. 27:2

25 3 Царств. 2:28

26 1 Царств. 14:45, Лук. 12:7, Деян. 27:34

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава