Първа книга Паралипоменон - Глава  1

  1 1 Адам, Сит, Енос,2

  2 Каинан, Малелеил, Иаред,

  3 Енох, Матусал, Ламех,

  4 Ной, Сим, Хам и Иафет.3

  5 Синове Иафетови: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, (Елиса,) Тувал, Мешех и Тирас.4

  6 Синове Гомерови: Аскеназ, Рифат и Тогарма.

  7 Синове Иаванови: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.

  8 Синове Хамови: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

  9 Синове Хушови: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Синове Раамови: Шева и Дедан.

10 Хуш роди също Нимрода; тоя начена да става силен на земята.5

11 Мицраим роди: Лудима, Анамима, Лехавима, Навтухима,

12 Патрусима, Каслухима, от когото произлязоха филистимци, и Кафторима.

13 Ханаан роди Сидона, своя първенец, Хета,

14 Иевусея, Аморея, Гергесея,

15 Евея, Аркея, Синея,

16 Арвадея, Цемарея и Хаматея.

17 Синове Симови: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам, (синове Арамови:) Уц, Хул, Гетер и Мешех.6

18 Арфаксад (роди Каинана, а Каинан) роди Сала, Сала пък роди Евера.

19 На Евера се родиха двама сина: единият се казваше Фалек, защото в негови дни се раздели земята; брат му се казваше Иоктан.7

20 Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,

21 Хадорама, Узала, Дикла,

22 Евала, Авимаила, Шева,

23 Офира, Хавила и Иовава. Всички тия бяха Иоктанови синове.

24 (А синове Симови:) Арфаксад, Каинан, Сала,8

25 Евер, Фалек, Рагав,9

26 Серуг, Нахор, Тара,10

27 Аврам, той е и Авраам.11

28 Синове Авраамови: Исаак и Измаил.12

29 Ето родословието им: Наваиот, първенец Измаилов, след него Кедар, Адбеел, Мивсам,13

30 Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема,

31 Иетур, Нафиш и Кедма. Това са Измаиловите синове.

32 Синове на Хетура, Авраамова наложница: тя роди Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Синове Иокшанови: Шева и Дедан. (Синове Деданови: Рагуил, Навдеил, Асуриим, Астусиим и Асомин.)14

33 Синове Мадианови: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички тия са Хетурини синове.15

34 И роди Авраам Исаака. Синове Исаакови: Исав и Израил.16

35 Синове Исавови: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.17

36 Синове Елифазови: Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ, (а Тимна, Елифазова наложница, му роди) Амалика.

37 Синове Рагуилови: Нахат, Зерах, Шама и Миза.

38 Синове Сеирови: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.18

39 Синове Лотанови: Хори и Хемам; а сестра Лотанова: Тимна.

40 Синове Шовалови: Алеан, Манахат, Евал, Шефо и Онам. Синове Цивеонови: Аиа и Ана.19

41 Деца Анови: Дишон (и Оливема, Анова дъщеря). Синове Дишонови: Хемдан, Ешбан, Итран и Херан.

42 Синове Ецерови: Билхан, Зааван и Акан. Синове Дишанови: Уц и Аран.

43 Ето и царете, които царуваха в земята Едомова, преди да се възцари цар над синовете Израилеви: Бела, син Веоров, а градът му се казваше Динхава.20

44 Умря Бела, и след него се възцари Иовав, син Зерахов от Восора.

45 Умря Иовав, и след него се възцари Хушам, от земята на теманци.

46 Умря Хушам, и след него се възцари Хадад, син Бедадов, който порази мадиамци на Моавското поле. Неговият град се казваше Авив.

47 Умря Хадад, и след него се възцари Самла, от Масрека.

48 Умря Самла, и след него се възцари Саул, от Реховот, който е при реката.

49 Умря Саул, и след него се възцари Баал-Ханан, син Ахборов.21

50 Умря Баал-Ханан, и след него се възцари Хадар; градът му се казваше Пау; жена му се казваше Мехетавеел, дъщеря на Матреда, Мезахавова дъщеря.

51 И умря Хадар. Главатари едомски бяха: главатар Тимна, главатар Алва, главатар Иетет,22

52 главатар Оливема, главатар Ела, главатар Пинон,

53 главатар Кеназ, главатар Теман, главатар Мивцар,

54 главатар Магдиил, главатар Ирам. Това бяха главатарите идумейски.


Предишна глава Следваща глава


1 У Евреите: "Летописи".

2 Бит. 4:25, 5:3, 5:6

3 Бит. 9:18

4 Бит. 10:2

5 Бит. 10:8

6 Бит. 10:22, 11:10

7 Бит. 10:25, 11:16

8 Бит. 11:11

9 Бит. 11:14

10 Бит. 11:22, 11:24

11 Бит. 17:5

12 Бит. 16:11, 17:19

13 Бит. 25:12

14 Бит. 25:2

15 Бит. 25:4

16 Бит. 25:25-26

17 Бит. 36:10

18 Бит. 36:20

19 Бит. 36:23

20 Бит. 36:31

21 Бит. 36:38

22 Бит. 36:40

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава