Втора книга Моисеева - Изход - Глава  1

  1 Ето имената на синовете Израилеви, които влязоха в Египет с Иакова (баща им), влязоха всеки с (цялата) своя челяд:1

  2 Рувим, Симеон, Левий и Иуда,2

  3 Исахар, Завулон и Вениамин,

  4 Дан и Нефталим, Гад и Асир.

  5 А всички, произлезли от чреслата Иаковови, бяха седемдесет (и пет) души; Иосиф пък беше вече в Египет.

  6 И умря Иосиф и всичките му братя и целият им род;3

  7 а синовете Израилеви се разплодиха и намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, тъй че оная земя се напълни от тях.4

  8 И възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Иосифа,

  9 и рече на народа си: ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас;

10 да измъдруваме нещо против тях, за да се не размножават; инак, кога се случи война, ще се съединят и те с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас, и ще излязат из (нашата) земя.

11 И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнуряват с тежки работи. И те съградиха на фараона градове за припаси: Питом и Раамсес (и Он, сиреч Илиопол).

12 Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че (египтяни) се страхуваха от Израилевите синове.5

13 И затова египтяни с жестокост караха Израилевите синове да работят6

14 и правеха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и с всяка полска работа, с всяка работа, на която ги караха с жестокост.

15 Египетският цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейки и от които едната се казваше Шифра, а другата Фуа,

16 и (им) рече: кога бабувате на еврейки, гледайте при раждането: ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее.7

17 Но бабите се бояха от Бога и не правеха тъй, както им поръчваше египетският цар, и оставяха момчетата живи.

18 Тогава египетският цар повика бабите и им рече: защо тъй правите, че оставяте момчетата живи?

19 Бабите отговориха на фараона: еврейските жени не са като египетските: те са здрави, и преди още да отиде бабата при тях, раждат.

20 Поради това Бог даваше добро на бабите, а народът се множеше и твърде се усилваше.

21 И понеже бабите се бояха от Бога, Той правеше да преуспяват домовете им.8

22 Тогава фараонът заповяда на целия си народ, като каза: всяко новородено (у евреите) момче хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 46:8, Деян. 7:15

2 Бит. 46:8, Изх. 6:14

3 Бит. 50:26

4 Деян. 7:17, Пс. 104:24

5 Пс. 104:24

6 Втор. 26:6, Иудит 5:11

7 Прем. 18:5

8 1 Царств. 2:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава