Книга на пророк Иезекииля - Глава  1

  1 В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата - и аз видях Божии видения.1

  2 В петия ден на месеца (това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким),2

  3 биде слово Господне към Иезекииля, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.3

  4 И видях: и ето, бурен вятър идеше от север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, -4

  5 а из средата му излизаше като че ли светлина от пламък изсред огън; в средата му пък се виждаше подобие на четири животни, - и такъв беше видът им: приличаха на човек,

  6 и всяко имаше четири лица, и всяко от тях - четири крила;5

  7 а нозете им - нозе прави, и стъпалата на нозете им - като стъпало на телешка нога, и блестяха като лъскава мед (и крилата им леки).

  8 И под крилата им имаше човешки ръце, на четирите им страни;

  9 и четирите си имаха лица и крила; крилата им се допираха едно до друго; когато ходеха, те не се обръщаха, а вървяха всяко по посока на лицето си.

10 Подобието на лицето им бе: лице човешко и лице лъвско от дясна страна у всички четири; а от лява страна - лице телешко у всички четири и лице орлово у всички четири.6

11 И лицата им и крилата им бяха отгоре разделени, но у всяко двете крила се допираха едно до друго, а двете покриваха телата им.

12 И вървяха те, всяко в посока на лицето си; накъдето духът искаше да отиде, там и отиваха; когато вървяха, не се обръщаха.

13 И тия животни имаха вид на разпалени въглища, на лампади: огънят се движеше между животните, и огнено сияние и светкавица излизаше из огъня.

14 И животните бързо се движеха насам-натам, както бляска светкавица.7

15 И гледах животните, - и ето, на земята до тия животни по едно колело пред четирите им лица.8

16 Колелата и направата им изглеждаха, както изглежда топаз, и всички четири си приличаха; и по изглед и по направа бяха като че колело в колело.9

17 Когато вървяха, вървяха в четирите си посоки; когато вървяха, не се обръщаха.

18 А наплатите им - високи и страшни бяха те; наплатите им у всички четири наоколо бяха пълни с очи.10

19 И когато ходеха животните, вървяха и колелата до тях; а когато животните се подигаха от земята, подигаха се и колелата.

20 то духът искаше да отиде, там и те отиваха; където и да тръгнеше духът, и колелата се подигаха еднакво с тях, защото духът на животните беше в колелата.11

21 Когато ходеха ония, вървяха и тия; и когато ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата.

22 Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен кристал, прострян отгоре над главите им.

23 А под свода се простираха крилата им право едно към друго, и всяко имаше по две крила, които ги покриваха, у всяко двете крила покриваха телата им.

24 И кога те ходеха, чувах шум от крилата им, като че шум от много води, като че глас на Всемогъщия, силен шум, като че шум на военен стан; а кога се спираха, спущаха крилата си.12

25 И от свода над главите им се носеше глас; кога се спираха, спускаха крилата си.

26 А над свода над главите им имаше подобие на престол, наглед като от камък сапфир; а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек отгоре му.13

27 И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре в него наоколо - от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него.14

28 Както изглежда дъга в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо.15


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 136:1

2 4 Царств. 24:1

3 Иез. 3:23, 43:3

4 Иов 38:1

5 Иез. 10:14

6 Иез. 41:19, Откр. 4:7

7 Иез. 10:20

8 Иез. 10:9, 10:12

9 Иез. 10:9

10 Откр. 4:6

11 Иез. 10:17

12 Иез. 43:2

13 Иез. 10:1

14 Иез. 8:2

15 Сир. 43:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава