Книга на пророк Авдий - Глава  1

  1 Видение на Авдия. Тъй казва Господ Бог за Едома: вест чухме от Господа, и пратеник е пратен да яви на народите: "ставайте, и да излезем против него на война!"1

  2 Ето, Аз те направих малък между народите, и ти си в голямо презрение.2

  3 Гордостта на твоето сърце те е заблудила: ти живееш в скални пукнатини, на високо място, и говориш в сърце си: "кой ще ме свали на земята?"3

  4 Но макар и като орел да се издигнеш високо и сред звездите да устроиш гнездото си, и оттам ще те сваля, казва Господ.4

  5 Дали крадци не са идвали при тебе, дали не нощни грабители, та си толкова разорен? Но те щяха да откраднат, колкото им е нужно. Да бяха навлезли у тебе гроздоберци, не щяха ли и те да оставят баберки?5

  6 Как е обрано всичко у Исава и как са претършувани скривалищата му!

  7 До границите ще те отпратят всички твои съюзници, ще те измамят, ще те надвият живеещите с тебе в мир, ония, които ти ядат хляба, ще ти нанесат удар, без да забележиш това.6

  8 Няма ли това да бъде в оня ден, казва Господ, когато ще изтребя мъдрите в Едом и благоразумните - в планината Исавова?7

  9 Поразени ще бъдат от страх твоите юнаци, Темане, та всички в планината Исавова да бъдат изтребени с убийство.8

10 Задето притесняваше брата си Иакова, срам ще те покрие, и ти ще бъдеш изтребен завсякога.9

11 В деня, когато ти стоеше насреща, в оня ден, когато чужденци отвеждаха в плен войската му, и другоплеменници влязоха в портите му и хвърляха жребий за Иерусалим, ти беше като един от тях.

12 Не трябваше ти злорадно да гледаш на братовия си ден, на деня на неговото отчуждение; не трябваше да се радваш за синовете Иудини в деня на тяхната гибел, нито да разтваряш уста в бедствения ден.10

13 Не трябваше да влизаш в портите на Моя народ в деня на злочестината му и дори да гледаш злополучието му в деня на неговата гибел, нито да се допираш до имотите му в бедствения му ден,

14 нито да стоиш по кръстопътища да избиваш неговите бежанци, нито да предаваш оцелелите от него в бедствения ден,11

15 защото близък е денят Господен за всички народи: както си ти постъпвал, тъй ще се постъпи и с тебе; каквото си вършил, ще падне върху главата ти.12

16 Защото както вие пихте на светата Моя планина, тъй всички народи всякога ще пият, ще пият, ще гълтат и ще бъдат - като да не са били.

17 А на планина Сион ще бъде спасение, и тя ще бъде светиня; и домът Иаковов ще получи във владение своето наследие.13

18 И домът Иаковов ще бъде огън, домът Иосифов - пламък, а домът Исавов - слама: ще го запалят и ще го изтребят, и няма никой да остане из дома Исавов, защото Господ каза това.

19 И ония, които са на юг, ще завладеят планината Исавова, а ония, които са в долината - филистимците; и ще завладеят полето на Ефрема и полето на Самария, а Вениамин ще завладее Галаад.

20 И преселниците из войската на синовете Израилеви ще завладеят Ханаанската земя до Сарепта, а преселниците из Иерусалим, които се намират в Сефарад, ще получат за владение южните градове.14

21 И ще дойдат спасители на планина Сион, за да съдят планината Исавова, - и царството ще бъде Господне.15


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 49:14

2 Иер. 49:15

3 Числ. 24:21, Иер. 21:13

4 Иер. 49:16, Ам. 9:2

5 Иер. 49:9

6 Пс. 40:10, Дан. 11:27

7 Ис. 29:14, Иер. 49:7, 1 Кор. 1:19

8 Иер. 49:7

9 Бит. 27:41, Иез. 35:2, Ам. 1:11

10 Мих. 4:11

11 Иез. 21:21

12 Иез. 35:15

13 Ис. 14:2

14 3 Царств. 17:9

15 Пс. 109:6, Мих. 4:7, Иоан 16:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава