Втора книга Макавейска - Глава  1

  1 До братята иудеи в Египет - поздрав. Братята иудеи в Иерусалим и в цялата Иудейска страна ви желаят честит мир.

  2 Да ви даде Бог добро и да спомни завета Си с верните Свои раби: Авраама, Исаака и Иакова!

  3 Да даде на всички ви сърце, за да Го почитате и да изпълнявате волята Му от все сърце и усърдна душа?

  4 Да открие сърцето ви за Своя закон и повеления и да дарува мир!

  5 Да чуе молитвите ви, да бъде милостив към вас и да не ви остави във време на бедствие!

  6 Тъй сега ние се молим за вас.

  7 В царуването на Димитрия, в сто шейсет и деветата година, ние, иудеите, бяхме ви писали в скръб и страдания, що ни постигнаха в ония години, когато Иасон и съмишлениците му бяха се отметнали от светата земя и царството,

  8 бяха изгорили вратата и пролели невинна кръв. Тогава ние се молихме Господу и бяхме послушани; принасяхме жертви и семидал, палихме светилници и предлагахме хлябове.

  9 И сега празнувайте си празник Шатри през месец хаслев.

10 В сто осемдесет и осмата година живеещите в Иерусалим и в Иудея, старейшините и Иуда - до Аристовула, учител на цар Птоломея, който произхожда от рода на помазаните свещеници, и до живеещите в Египет иудеи - поздрав и привет.

11 Избавени с помощта на Бога от много опасности, ние Му благодарим тържествено, задето можахме да се противопоставим на царя,

12 понеже Той прогони ония, които се бяха опълчили против светия град.

13 Защото, когато царят дойде в Персия и с него войската, която се смяташе непобедима, те бидоха поразени в храма на Нанея чрез измама, с която си послужиха жреците Нанеини.

14 Именно, Антиох, под предлог, че иска да се ожени за нея, дойде на онова място с другарите си, за да вземе парите като вено;

15 жреците Нанеини предложиха парите, и Антиох влезе с неколцина души вътре в храма; щом влезе Антиох, жреците заключиха храма

16 и, като отвориха тайния отвор на свода, взеха да хвърлят камъни и убиха предводителя, както и ония, които бяха с него, разсякоха ги на късове и, след като им отсякоха главите, хвърлиха ги на ония, които бяха вън.

17 За всичко това благословен да бъде нашият Бог, Който предаде нечестивците!

18 И тъй, като имаме намерение в двайсет и петия ден на хаслев да празнуваме очищението на храма, счетохме за нужно да ви обадим, та и вие да празнувате празник Шатри и празника на огъня, установен от Неемия, когато той, след като съгради храма и жертвеника, принесе жертва.1

19 Защото, когато бащите ни били отведени в Персия, благочестивите свещеници взели тайно огън от жертвеника, скрили го в дълбочината на кладенеца, който имал сухо дъно, и така го покрили, че никой не е могъл да открие това място.2

20 А след като минали много години, когато било угодно Богу, Неемия, проводен от персийския цар, пратил за тоя огън потомците на ония свещеници, които го били скрили. А когато обадили, че не намерили огън, а само гъста вода,

21 той им заповядал да начерпят и да донесат от нея; и когато след това били приготвени жертви, Неемия заповядал на свещениците да поръсят с тая вода дървата и сложеното върху тях.

22 Като направили това, и дошло време да огрее слънцето, което преди било закрито от облаци, разпалил се такъв голям огън, че всички се почудили.

23 А свещениците и всички други, докато горяла жертвата, извършвали молитва; Ионатан захващал, а другите заедно с Неемия припявали.

24 Молитвата била такава: "Господи, Господи Боже, Създателю на всички, страшний и силний, праведний и милостивий, едничък Цар и благодетел,

25 едничък подател на всичко, едничък праведен, всемогъщ и вечен, Който избавяш Израиля от всякакво зло, Който си избрал отците и си ги осветил!

26 Приеми тая жертва за целия Твой народ Израиля, запази тоя Твой дял и го освети;

27 събери нас, пръснатите, освободи ония, които робуват на езичници, погледни милостно на унизените и презрените, та да познаят езичниците, че Ти си наш Бог;

28 накажи ония, които ни угнетяват и надменно наскърбяват;

29 посели Твоя народ на светото Твое място, както е казал Моисей."3

30 Свещениците в това време пели тържествени песни.

31 А когато жертвата била изгорена, Неемия заповядал да полеят с останалата вода големи камъни.

32 Щом извършили това, избухнал пламък, но от светлината, която изгряла от жертвеника, той изчезнал.

33 Когато станало известно това събитие и било обадено на персийския цар, че в онова място, гдето преселените свещеници били скрили огън, се намерила вода, с която Неемия и тези, които били с него, осветили жертвеника, -

34 царят, след изследване работата, оградил това място като свещено.

35 И на ония, към които благоволил, царят раздавал много дарове, които сам получавал.

36 Ония, които били с Неемия, нарекли това място Нетар, което значи: очищение; мнозина пък го наричат Нетай.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Мак. 4:59

2 Лев. 6:9, Лев. 6:12

3 Втор. 30:4, Неем. 1:9, 2 Мак. 2:10, 3 Ездр. 1:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава