Първа книга Моисеева - Битие - Глава  10

  1 Ето родословието на Ноевите синове: Сима, Хама и Иафета. След потопа родиха им се деца.1

  2 Иафетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, (Елиса) Тувал, Мешех и Тирас.2

  3 Гомерови синове: Аскеназ, Рифат и Тогарма.

  4 Иаванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.3

  5 От тия се населиха островите на народите в земите им, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

  6 Хамови синове: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

  7 Хушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Раамови синове: Шева и Дедан.

  8 Хуш роди и Нимрода: той взе да става силен на земята;4

  9 той беше силен ловец пред Господа (Бога); затова се и казва: силен ловец като Нимрода пред Господа (Бога).

10 Изпървом царството му се състоеше от: Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в земята Сенаар.5

11 От тая земя излезе Асур и съгради Ниневия, Реховод-ир, Калах

12 и Ресен, между Ниневия и Калах, който е голям град.

13 От Мицраима произлязоха Лудим, Анамим, Легавим, Навтухим,

14 Патрусим, Каслухим, отдето произлязоха филистимци, и Кафторим.6

15 От Ханаана се родиха: Сидон, негов първенец, Хет,

16 Иевусей, Аморей, Гергесей,

17 Евей, Аркей, Синей,

18 Арвадей, Цемарей и Химатей. По-сетне племената ханаамски се пръснаха,

19 и пределите на хананейци бяха от Сидон към Герар до Газа, оттам към Содом, Гомора, Адма и Цевоим до Лаша.

20 Тия са Хамовите синове, според племената им, според езиците им, в земите им, в народите им.

21 Деца имаше и Сим, баща на всички синове Еверови, по-стар брат на Иафета.

22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан).7

23 Арамови синове: Уц, Хул, Гетер и Маш.

24 Арфаксад роди (Каинана, Каинан роди) Сала, Сала роди Евера.

25 На Евера се родиха двама синове: името на единия беше Фалек, защото в негови дни земята бе разделена; името на брата му - Иоктан.8

26 Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,

27 Гадорама, Узала, Дикла,

28 Овала, Авимаила, Шева,

29 Офира, Хавила и Иована. Всички тези са Иоктанови синове.

30 Селищата им бяха от Меша до Сефар, източна планина.9

31 Тия са синове Симови според племената им, според езиците им, в земите им, според народите им.

32 Това са племената на синовете Ноеви според родовете им, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 5:32

2 1 Парал. 1:5

3 Числ. 24:24, Ис. 23:1

4 1 Парал. 1:10, Иер. 16:16

5 Ам. 6:2

6 Втор. 2:23

7 1 Парал. 1:17

8 1 Парал. 1:19, Бит. 11:8

9 Числ. 23:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава