Първа книга Моисеева - Битие - Глава  17

  1 Аврам беше на деветдесет и девет години, и Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Бог Всемогъщий, ходи пред Мене и бъди непорочен;1

  2 и ще сключа Моя завет между Мене и тебе, и много, твърде много ще те размножа.2

  3 Тогава Аврам падна ничком, а Бог продължаваше да говори с него и рече:

  4 Аз съм - и ето заветът Ми с тебе: ти ще бъдеш баща на много народи,3

  5 и няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името ти Авраам, защото ще те направя баща на много народи4

  6 и много, твърде много ще те разплодя, и ще произведа от тебе народи, и царе ще произлязат от тебе.5

  7 И Моя завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе.6

  8 И ще дам на тебе и на твоите потомци след тебе на земята, по която странствуваш, цяла Ханаанска земя, за вечно владение; и ще им бъда Бог.

  9 И рече Бог на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твоите потомци след тебе в родовете им.7

10 Този е Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и между твоите потомци след тебе (в родовете им): целият мъжки пол у вас да бъде обрязан;8

11 обрязвайте крайната си плът: това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

12 На осмия ден след рождението да бъде обрязан между вас във вашите родове всеки младенец от мъжки пол, както роденият в дома, така и купеният със сребро от някой другоплеменник, който не е от твое семе.

13 Непременно да бъде обрязан и роденият в дома ти и купеният с твое сребро, и Моят завет ще бъде върху тялото ви завет вечен.

14 А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът (на осмия ден), тая душа ще се изтреби измежду народа си; защото той е нарушил завета Ми.

15 И рече Бог на Авраама: жена си Сара не наричай Сара, но да бъде името й Сарра;

16 Аз ще я благословя и ще ти дам от нея син; ще я благословя, и ще произлязат от нея народи, и царе на народи ще произлязат от нея.9

17 И падна Авраам ничком, засмя се и каза в себе си: нима от стогодишен ще произлезе син? и деветдесетгодишната Сарра нима ще роди?10

18 И рече Авраам Богу: о, дано поне Измаил да бъде жив пред Твоето лице!

19 А Бог рече (на Авраама): тъкмо Сарра, жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него завет вечен (че ще бъда Бог нему и) на потомството му след него.11

20 И за Измаила те послушах: ето, Аз ще го благословя и ще го наплодя, и много, твърде много ще го умножа: дванайсет князе ще се родят от него; и ще произведа от него голям народ.12

21 Но завета Си ще сключа с Исаака, когото ще ти роди Сарра догодина по това време.13

22 Тогава Бог престана да говори с Авраама и се издигна от него.

23 И взе Авраам сина си Измаила, и всички родени в дома му и всички купени със среброто му, всички човеци от мъжки пол в Авраамовия дом, и обряза крайната им плът в същия оня ден, както му каза Бог.

24 Авраам беше на деветдесет и девет години, когато му бе обрязана крайната плът.

25 А син му Измаил беше на тринайсет години, когато му бе обрязана крайната плът.

26 В оня същия ден бяха обрязани Авраам и син му Измаил,

27 и с него заедно бяха обрязани всички от мъжки пол в дома му, както родените в дома, така и купените със сребро от другоплеменници.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 12:7, 24:40, 48:15

2 Бит. 12:2

3 Сир. 44:19-20, Рим. 4:17

4 Ис. 51:2

5 Мат. 1:6

6 Бит. 15:18, 4 Царств. 13:23, Лев. 26:12

7 Деян. 7:8

8 Лев. 12:3, Лук. 2:21, Иоан 7:22

9 Гал. 4:23, Ис. 51:2, Мат. 1:6

10 Бит. 18:12, Лук. 1:18

11 Бит. 18:10, 21:1-2, Лук. 1:55

12 Бит. 25:13-16

13 Рим. 9:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава