Първа книга Моисеева - Битие - Глава  22

  1 Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече: Аврааме! Той отговори: ето ме!1

  2 Бог рече: вземи едничкия си син Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.

  3 Авраам стана сутринта рано, оседла ослето си, взе със себе си двама от своите слуги и сина си Исаака; нацепи дърва за всесъжението и стана та отиде на мястото, за което Бог му говори.

  4 На третия ден Авраам дигна очи и видя отдалеч мястото.

  5 И рече Авраам на слугите си: останете вие тука с ослето; пък аз и син ми ще отидем там, ще се поклоним и ще се върнем при вас.

  6 И взе Авраам дърва за всесъжението и натовари сина си Исаака; взе в ръце огън и нож, и тръгнаха двамата заедно.

  7 Тогава Исаак проговори на баща си Авраама и рече: тате! Той отговори: ето ме, синко. Той рече: ето огънят и дървата, а де е агнето за всесъжение?

  8 Авраам рече: Бог ще Си предвиди, синко, агне за всесъжение. И вървяха нататък двамата заедно.

  9 И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жертвеника върху дървата.

10 Тогава Авраам протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си.

11 Но Ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! Той отговори: ето ме!

12 Ангелът рече: не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.

13 Подигна Авраам очи и видя: ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си (Исаака).

14 И нарече Авраам онова място: Иехова-ире2; затова и сега се казва: на планината Господ ще предвиди.

15 И Ангел Господен втори път викна Аврааму от небето

16 и рече: кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй нещо и не пожали (за Мене) едничкия си син,3

17 Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; и твоето семе ще завладее градовете на враговете си;

18 и ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи, задето послуша гласа Ми.4

19 И върна се Авраам при слугите си, и станаха та отидоха заедно във Вирсавия, и настани се Авраам във Вирсавия.

20 След тия случки известиха на Авраама, като казаха: ето и Милка роди на брата ти Нахора синове:

21 Уца, негов първенец, Вуза, негов брат, Кемуила, баща Арамов,

22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Ватуила;

23 от Ватуила се роди Ревека. Тия осем (сина) роди Милка на Нахора, Авраамовия брат;

24 и наложницата му, на име Реума, тъй също роди: Теваха, Гахама, Тахаша и Мааха.


Предишна глава Следваща глава


1 Евр. 11:17

2 Господ ще предвиди.

3 Пс. 104:9, Сир. 44:21, 1 Мак. 2:52, Лук. 1:73, Евр. 6:13

4 Бит. 12:3, 18:18, 26:4, Сир. 44:22, Деян. 3:25, Гал. 3:8, 3:16, Пс. 71:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава