Първа книга Моисеева - Битие - Глава  24

  1 Авраам беше вече стар и в преклонни години. Господ благослови Авраама във всичко.1

  2 И рече Авраам на своя слуга, най-стария в дома му, който пристояваше над целия му имот: тури ръката си под бедрото ми2

  3 и ми се закълни в Господа, Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш за сина ми (Исаака) жена от дъщерите на хананейци, между които живея,3

  4 а ще отидеш в моята земя, в родното ми място (и при племето ми), и ще вземеш (оттам) жена за сина ми Исаака.

  5 Слугата му рече: може жената да не пожелае да дойде с мене в тая земя; трябва ли да върна сина ти в земята, от която ти си излязъл?

  6 Авраам му рече: гледай да не върнеш сина ми там;

  7 Господ, Бог на небето (и Бог на земята), Който ме взе от бащиния ми дом и от земята, дето съм роден, Който ми говори и Който ми се кле, думайки: (на тебе и) на потомството ти ще дам тая земя, - Той ще изпрати Своя Ангел пред тебе, и ти ще вземеш оттам жена за сина ми (Исаака);4

  8 ако пък жената не пожелае да дойде с тебе (в тая земя), ти ще си свободен от тая ми клетва; само сина ми не връщай там.

  9 Тогава слугата тури ръката си под бедрото на своя господар Авраама и му се закле в това.

10 И слугата взе от камилите на господаря си десет камили и тръгна. В ръце си носеше всякакви съкровища от господаря си. Той стана и отиде в Месопотамия, в Нахоровия град;

11 и спря камилите вън от града, при кладенеца, надвечер, по време, когато жените излизат да наливат (вода),

12 и рече: Господи, Боже на господаря ми Авраама! прати днес насреща ми оная, която търся, и покажи милост над моя господар Авраама;

13 ето, аз съм при извора, и дъщерите на градските жители излизат да наливат вода;

14 и момата, на която аз ще кажа: наведи стомната си да пия, и която (ми) каже: пий, аз ще дам и на камилите ти да пият (докле се напият) - тя да бъде оная, която си отредил за Твоя раб Исаака; по това и ще позная, че Ти показваш милост над господаря ми (Авраама).

15 Не беше още свършил да си дума (в ума), ето, зададе се със стомна на рамо Ревека, родена от Ватуила, син на Милка, жена на Нахора, Авраамовия брат;5

16 момата беше хубава мома, която мъж не бе я познал. Тя слезе при извора, напълни стомната си и тръгна нагоре.

17 А слугата се затече насреща й и рече: дай ми да пия малко вода от стомната ти.6

18 Тя отговори: пий, господине. И веднага свали стомната на ръката си и му даде да пие.

19 И когато се той напи, тя рече: аз ще извадя вода и за камилите ти, докле се напият (всички).

20 И тутакси изля водата от стомната си в поилото, и се затече пак към кладенеца да вади (вода), и извади за всичките му камили.

21 Човекът я гледаше мълком и учудено, като желаеше да узнае, дали е благословил Господ пътя му, или не.

22 Когато камилите се напиха, човекът взе една златна обеца, тежка половин сикла, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикли злато,

23 (па я попита) и рече: чия дъщеря си? кажи ми: има ли в бащиния ти дом място да пренощуваме?

24 Тя му рече: дъщеря съм на Ватуила, син на Милка, когото тя роди на Нахора.

25 И рече му още: има у нас много слама и храна; има и място за нощуване.

26 Тогава човекът се наведе, поклони се Господу

27 и рече: благословен да е Господ, Бог на господаря ми Авраама, Който не остави господаря ми без милостта Си и истината Си! Господ ме доведе по прав път в дома на господаревия ми брат.

28 Момата се затече в къщата на майка си и разказа това.

29 Ревека имаше брат, на име Лаван. Лаван се затече на извора при човека;

30 той бе видял обецата и гривните на сестрините си ръце и чул бе думите на сестра си Ревека, която казваше: така говори с мене тоя човек, - тогава именно и отиде при човека; и ето, тоя стоеше при камилите до извора;

31 и (му) рече: влез, благословений от Господа; защо стоиш вън? аз приготвих къщата, както и място за камилите.

32 Тогава човекът влезе. Лаван разседла камилите, даде им слама и храна, и вода, за да умият нозете нему и на човеците, които бяха с него.

33 И сложиха му да яде. Но той рече: няма да ям, докле не кажа, за какво съм дошъл. И рекоха: казвай.

34 Той каза: аз съм Авраамов слуга;

35 Господ благослови твърде много моя господар, и той стана велик: Той му даде овци и волове, сребро и злато, слуги и слугини, камили и осли;

36 господаревата ми жена Сарра на старини роди на господаря ми (един) син, комуто той даде всичкия си имот;7

37 и господарят ми взе от мене клетва, като рече: не взимай жена за сина ми от дъщерите на хананейци, в чиято земя живея,

38 а иди в бащиния ми дом и при сродниците ми, и (оттам) вземи жена за сина ми.

39 Аз рекох на господаря си: може би, жената не ще пожелае да дойде с мене.

40 Той ми рече: Господ (Бог), пред Чието лице аз ходя, ще прати с тебе Своя Ангел и ще насочи към сполука пътя ти, и ти ще вземеш жена за сина ми от сродниците ми и от дома на баща ми;8

41 тогава ще бъдеш свободен от клетвата ми, кога отидеш при сродниците ми; и ако те не ти дадат, ще бъдеш свободен от клетвата ми.

42 И аз дойдох сега при извора и рекох: Господи, Боже на господаря ми Авраама! Ако си насочил към сполука пътя, по който отивам,9

43 то ето, аз съм при извора (и дъщерите на градските жители излизат да наливат вода), и момата, която излезе да налива, и на която река: дай ми да пия малко от твоята стомна,

44 и която ми каже: и ти пий, и за камилите ти ще извадя, - тя да бъде жената, която Господ е отредил за сина на господаря ми (Своя раб Исаака; по това и ще позная, че Ти показваш милост над господаря ми Авраама).

45 Не бях още свършил да си думам в ума, ето, зададе се Ревека със стомна на рамо и слезе при извора и наля (вода); и аз й казах: дай ми да пия.

46 Тя веднага свали стомната от рамо (в ръка си) и рече: пий, и камилите ти ще напоя. И аз пих, и камилите (ми) тя напои.

47 Аз я попитах и рекох: чия дъщеря си (кажи ми). Тя отговори: дъщеря на Ватуила, Нахоровия син, когото му роди Милка. Тогава аз й турих обеца на лицето и гривни на ръцете й.

48 И наведох се, та се поклоних Господу, и благослових Господа, Бога на господаря ми Авраама, Който ме доведе по прав път, за да взема братовата дъщеря на моя господар за сина му.

49 Сега кажете ми: ще сторите ли милост и правда на моя господар, или не? Кажете ми, и аз ще се обърна надясно или наляво.

50 Отговориха Лаван и Ватуил и рекоха: от Господа дойде това нещо; ние не можем да ти кажем ни лошо, ни добро;

51 ето Ревека пред тебе; вземи (я) и върви; нека бъде тя жена на господаревия ти син, както е рекъл Господ.

52 Когато Авраамовият слуга чу думите им, поклони се Господу доземи.

53 Тогава слугата извади сребърни и златни неща и дрехи, та даде на Ревека, също даде скъпи дарове и на брата й, и на майка й.

54 Па ядоха и пиха той и човеците, които бяха с него, и пренощуваха. А когато станаха сутринта, той рече: пуснете ме (да ида) при господаря си.

55 Но брат й и майка й рекоха: нека момата поостане при нас поне десет дена, тогава ще си отидеш.

56 Той им рече: не ме задържайте, защото Господ насочи към сполука пътя ми; пуснете ме да ида при господаря си.

57 Те рекоха: да повикаме момата и да попитаме, какво ще каже тя.

58 Повикаха Ревека и я попитаха: отиваш ли с тоя човек? Тя рече: отивам.

59 И пуснаха сестра си Ревека и кърмачката й, и Авраамовия слуга, и човеците му.

60 И благословиха Ревека и й рекоха: сестро наша, да се народят от тебе хиляди, хиляди, и твоето потомство да владее жилищата на враговете ти!

61 И стана Ревека и слугините й, и възседнаха камилите, та отпътуваха подир човека. Слугата взе Ревека и отиде.

62 А Исаак току-що бе се върнал от Беер-лахай-рои, защото живееше в южната земя.10

63 Надвечер Исаак излезе в полето да се поразтуши, па дигна очи и видя: ето, идат камили.

64 Ревека погледна и видя Исаака, и слезе от камилата.

65 И попита тя слугата: кой е тоя човек, който иде по полето насреща ни? Слугата отговори: този е моят господар. И тя взе булото и се покри.11

66 Слугата разказа на Исаака всичко, що бе направил.

67 И въведе я Исаак в шатрата на майка си Сарра; и взе Ревека, и тя му стана жена, и той я обикна; и се утеши Исаак в скръбта за майка си (Сарра).12


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 21:5

2 Бит. 47:29

3 Бит. 27:46

4 Бит. 12:7, 13:15, 15:18, 26:3-4

5 Бит. 22:23

6 Иоан 4:7

7 Бит. 21:2, 25:5

8 Бит. 17:1

9 Бит. 24:12

10 Бит. 16:14

11 1 Петр. 3:6

12 Бит. 23:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава