Първа книга Моисеева - Битие - Глава  26

  1 Настана глад по земята, освен оня предишния, който беше в Авраамово време; и отиде Исаак при филистимския цар Авимелеха, в Герар.

  2 Господ му се яви и рече: не отивай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа;

  3 постранствувай в тая земя; и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на твоето потомство ще дам всички тия земи и ще изпълня клетвата (Си), с която се клех на баща ти Авраама;1

  4 ще умножа потомството ти като небесните звезди, и ще дам на потомството ти всички тия земи; ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи,2

  5 задето (баща ти) Авраам послуша гласа Ми и опази, що му бях заповядал да пази: заповедите Ми, наредбите Ми и законите Ми.

  6 И тъй, Исаак се засели в Герар.

  7 Жителите на онова място попитаха за жена му (Ревека), и той рече: тя ми е сестра, - защото се боеше да каже: жена ми е, - за да го не убият жителите на онова място за Ревека, понеже тя беше хубавица.

  8 Но след като той бе проживял там много време, филистимският цар Авимелех, както гледаше през прозореца, видя, че Исаак си играеше с жена си Ревека.

  9 Тогава Авимелех повика Исаака и рече: ето, тая била твоя жена; а защо ти каза: тя ми е сестра? Исаак му отговори: защото си мислех, да не би да умра поради нея.

10 Но Авимелех (му) рече: какво стори с нас? без малко някой от народа (ми) щеше да лежи с жена ти, и щеше да ни вкараш в грях.3

11 И заповяда Авимелех на целия народ, като рече: който се допре до тоя човек и до жена му, ще бъде погубен.

12 И засея Исаак в оная земя и събра ечемик през онова лято стократно: тъй го благослови Господ.

13 И стана тоя човек велик и се въздигаше повече и повече, докле стана твърде велик.

14 Той придоби стада дребен и едър добитък и много работни нивя, и филистимци взеха да му завиждат.

15 И всички кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали при живота на баща му Авраама, филистимци ги сринаха и затрупаха с пръст.

16 И Авимелех рече на Исаака: иди си от нас, защото ти стана много по-силен от нас.

17 Тогава Исаак се дигна оттам, разположи се на шатри в Герарската долина, и там се засели.

18 И отново Исаак изкопа кладенците, които бяха изкопани в дните на баща му Авраама и които филистимци бяха затрупали след смъртта на (баща му) Авраама; и ги нарече със същите имена, с които ги бе нарекъл баща му (Авраам).

19 И като копаха Исааковите слуги в долината (Герарска), намериха там кладенец с жива вода.

20 И препираха се герарските пастири с пастирите на Исаака, като казаха: водата е наша. И той нарече кладенеца с име Есек, защото се препираха с него.

21 (Когато се дигна Исаак оттам,) изкопаха друг кладенец; и за него тъй също се препираха; и той го нарече с име Ситна.

22 Дигна се и оттам и изкопа друг кладенец, за който вече се не препираха; него нарече с име Реховот; защото, рече, сега Господ ни даде широко място, и ние ще се размножим на земята.

23 Оттам той премина във Вирсавия.4

24 И в оная нощ му се яви Господ и рече: Аз съм Бог на баща ти Авраама; не бой се, защото Аз съм с тебе; и ще те благословя и ще умножа потомството ти, поради (баща ти) Авраама, Моя раб.5

25 И съгради там жертвеник и призова името Господне. Разпъна там шатрата си, и слугите Исаакови изкопаха кладенец там (в Герарската долина).

26 Дойде при него от Герар Авимелех с приятеля си Ахузат и военачалника си Фихол.6

27 Исаак им рече: защо дойдохте при мене, след като ме намразихте и ме изпъдихте от вас?

28 Те отговориха: ние явно видяхме, че Господ е с тебе, и затова рекохме: да положим между нас и тебе клетва и да сключим с тебе съюз,

29 за да не ни правиш зло, както и ние не сме те докоснали, а сме ти правили само добро и те пуснахме смиром; сега ти си благословен от Господа.

30 Той им даде гощавка, и те ядоха и пиха.

31 И сутринта, като станаха рано, заклеха се помежду си; тогава Исаак ги изпроводи, и те си отидоха от него смиром.

32 В същия ден дойдоха слугите на Исаака и му обадиха за кладенеца, който изкопаха, и му рекоха: намерихме вода.

33 И той го нарече Шива. Затова името на оня град и доднес е Беершива (Вирсавия).

34 Исав беше на четирийсет години, когато се ожени за Иехудита, дъщеря на хетееца Беера, и за Васемата, дъщеря на хетееца Елона.

35 И те станаха горчило за Исаака и Ревека.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 12:7, 13:15, 15:7, 15:18

2 Бит. 12:3, 18:18, 22:18, 28:13-14

3 Бит. 20:9

4 Бит. 46:1

5 Бит. 17:7, Ис. 41:10, 43:1

6 Бит. 21:22, 21:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава