Първа книга Моисеева - Битие - Глава  32

  1 Иаков тръгна по пътя си. (И кога погледна, видя опълчено Божие опълчение.) И го срещнаха Ангели Божии.1

  2 Като ги видя Иаков, рече: това е Божие опълчение. И нарече името на онова място Маханаим.2

  3 И прати Иаков пред себе си вестители при брата си Исава в земята Сеир, в областта Едом,3

  4 па им заповяда и рече: тъй кажете на господаря ми Исава: ето що казва твоят слуга Иаков: аз живях при Лавана и престоях досега;4

  5 имам волове, осли и дребен добитък, слуги и слугини; и пратих да известят за мене на господаря ми (Исава), за да намеря аз (твоят слуга) благоволение пред очите ти.

  6 И се върнаха вестителите при Иакова и рекоха: ходихме при брата ти Исава; той иде да те посрещне, и с него четиристотин души.

  7 Иаков много се уплаши и се смути; и раздели на два стана човеците, които бяха с него, и дребния и едрия добитък и камилите.

  8 И рече (Иаков): ако Исав нападне единия стан и го избие, другият може да се спаси.

  9 И рече Иаков: Боже на отца ми Авраама и Боже на баща ми Исаака, Господи (Боже), Който ми каза: върни се в земята си, в отечеството си, и Аз ще ти сторя добро!5

10 Недостоен съм за всички милости и всички благодеяния, които си сторил на Твоя раб; защото с тояга преминах този Иордан, а сега имам два стана.6

11 Избави ме от ръцете на брата ми, от ръцете на Исава; защото аз се боя от него, да не би, като дойде, да убие мене (и) майка с деца.

12 Ти рече: Аз ще ти правя добро и ще направя като морския пясък твоето потомство, което от множество не ще може да се изброи.7

13 И пренощува там Иаков през оная нощ. И взе от онова, що имаше (и прати) подарък на брата си Исава:

14 двеста кози, двайсет козли, двеста овци, двайсет овни,

15 трийсет дойни камили с техните камилчета, четирийсет крави, десет вола, двайсет ослици, десет осла.

16 И даде в ръцете на слугите си всяко стадо отделно и рече на слугите си: вървете пред мене и оставяйте разстояние от едно стадо до друго.

17 И заповяда на първия и рече: като те срещне брат ми Исав и те попита; чий си ти, къде отиваш и чие е това стадо (което върви) пред тебе?8

18 ти кажи: на твоя слуга Иакова; това е подарък, пратен на господаря ми Исава; ето, и сам той (иде) подир нас.

19 Същото (което на първия) заповяда и на втория, и на третия, и на всички, които вървяха след стадата, думайки: тъй кажете на Исава, кога го срещнете;

20 и кажете: ето, и слугата ти Иаков (иде) след нас. Защото той си рече: ще го умилостивя с даровете, които вървят пред мене, и после ще видя лицето му; може би, и ще ме приеме.9

21 И тръгнаха даровете пред него, а той през оная нощ нощува в стана.

22 И през нощта се дигна и, като взе двете си жени и двете си слугини и единайсетте си сина, преброди Иавок;10

23 и като ги взе, прекара ги през потока, прекара и всичко, що имаше.

24 И остана Иаков сам. И с него се бори Някой до зори;11

25 и като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Иакова, когато се бореше с Него.

26 И (му) рече: пусни Ме, защото се зазори. Иаков отговори: няма да Те пусна, докле ме не благословиш.

27 И рече: как ти е името? Той отговори: Иаков.

28 И (му) рече: отсега името ти ще бъде не Иаков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.12

29 Попита Иаков, думайки: обади (ми) Твоето име. А Той отговори: защо Ме питаш за името Ми? (то е чудно.) И го благослови там.13

30 И нарече Иаков онова място с име Пенуел; защото, казваше, видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.14

31 И слънцето бе изгряло, когато той изминуваше Пенуел; и куцаше с бедрото си.

32 Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, Който се бори, беше се допрял до ставната жила на Иакововото бедро.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 33:8

2 2 Царств. 2:8

3 Бит. 14:6, 36:8, Втор. 2:5, 2:22

4 Бит. 31:38

5 Бит. 28:13, 31:3, 31:13

6 2 Царств. 7:18

7 Бит. 28:14, Пс. 138:18

8 Бит. 33:8

9 Притч. 18:17, 21:14

10 Числ. 21:24, Втор. 2:37

11 Ос. 12:3-4

12 Бит. 35:10

13 Съд. 13:18

14 Съд. 8:8, 3 Царств. 12:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава