Първа книга Моисеева - Битие - Глава  38

  1 В онова време Иуда се отдели от братята си и се посели близо до един одоламитец, на име Хира.

  2 И съгледа там Иуда дъщерята на един хананеец, на име Шуа; взе я и влезе при нея.

  3 Тя зачена, и роди син; и той го нарече Ир.1

  4 И пак зачена, и роди син и го нарече с име Онан.

  5 Роди и (трети) син и го нарече с име Шела. Иуда беше в Хезив, когато тя го роди.2

  6 И взе Иуда за първородния си син Ира жена, на име Тамар.

  7 Ир, първородният син на Иуда, беше лош пред очите на Господа, и го умъртви Господ.3

  8 Тогава Иуда рече на Онана: влез при братовата си жена, ожени се за нея като девер и възстанови на брата си потомство.4

  9 Онан знаеше, че потомството няма да бъде негово; и затова, кога влизаше при братовата си жена, изливаше (семето) на земята, за да не даде потомство на брата си.

10 А това, което правеше, беше зло пред очите на Господа; и Той умъртви и него.

11 И рече Иуда на снаха си Тамар (след смъртта на двамата си сина): живей като вдовица в бащиния си дом, докле порасне син ми Шела. Защото той рече (на ума си): да не би да умре и той като братята си. Тамар отиде и заживя в бащиния си дом.5

12 Мина се много време, и умря дъщерята на Шуа, жена Иудина. Иуда, след като се утеши, отиде в Тамна при ония, които стрижеха добитъка му, сам той и приятелят му Хира, одоламитец.6

13 И обадиха на Тамар, като рекоха: ето, свекър ти отива в Тамна да стриже добитъка си.

14 А тя си съблече вдовишките дрехи, забули се с було и, като се обви, седна при портите на Енаим, на пътя за Тамна. Защото видя, че Шела бе пораснал, а тя още не бе му дадена за жена.7

15 Видя я Иуда и я помисли за блудница, понеже бе забулила лицето си. (И я не позна.)8

16 Той се обърна към нея и рече: ще вляза при тебе. Защото не знаеше, че тя е снаха му. А тя рече: какво ще ми дадеш, ако влезеш при мене?9

17 Той отговори: ще ти пратя от стадото (си) едно козле. А тя рече: даваш ли ми залог, докле изпратиш?

18 Той рече: какъв залог да ти дам? Тя отговори: печата си, връвта си и тоягата, що е в ръката ти. Той й ги даде и влезе при нея; и тя зачена от него.

19 Тя стана, отиде си и сне булото си и облече вдовишките си дрехи.

20 А Иуда изпрати козлето чрез приятеля си одоламитеца, за да прибере залога от ръката на жената, ала не я намери.

21 И попита жителите на онова място и рече: де е блудницата, която беше в Енаим при пътя? Но те отговориха: тук не е имало блудница.

22 Той се върна при Иуда и рече: не я намерих; пък и жителите на онова място казаха: тук не е имало блудница.

23 Иуда рече: нека си ги задържи, стига само да не станем за присмех; ето, пращах й това козле, но ти я не намери.

24 Минаха се около три месеца, и обадиха на Иуда, като казаха: снаха ти Тамар паднала в блудство, и ето непразна е от блудство. Иуда рече: изведете я, и да бъде изгорена.10

25 Но когато я поведоха, тя прати да кажат на свекъра й: аз съм непразна от оногова, чиито са тия неща. И рече: познай, чий е тоя печат, връвта и тоягата.

26 Иуда ги позна и рече: тя е по-права от мене, защото аз я не дадох на сина си Шела. И той я вече не позна.

27 Когато да ражда, оказа се, че в утробата й има близначета.11

28 И при раждането се показа ръката (на едното); а бабата взе, та върза на ръката му червена нишка и рече: това излезе първо.

29 Но то върна ръката си; и ето, излезе братчето му. А тя рече: как си разкъса ти преградата? И го нарекоха с име Фарес.12

30 После излезе братчето му с червената нишка на ръка. И го нарекоха с име Зара.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 46:12, Числ. 26:19, 1 Парал. 2:3

2 Числ. 26:20

3 Числ. 26:19

4 Втор. 35:5, Мат. 22:24, Марк. 12:19

5 Тов. 7:11

6 1 Царств. 25:2

7 Притч. 9:14, Иер. 3:2

8 Притч. 7:12

9 Лев. 18:15, 20:12

10 Бит. 20:3, Лев. 21:9, Втор. 22:22

11 1 Парал. 2:4, Мат. 1:3

12 Бит. 46:12, 1 Парал. 4:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава