Първа книга Моисеева - Битие - Глава  40

  1 После това виночерпецът на египетския цар и хлебарят се провиниха пред господаря си, египетския цар.

  2 Фараонът се разгневи на двамата си царедворци, на главния виночерпец и на главния хлебар,

  3 и ги тури под стража в дома на началника на телопазителите, в тъмницата, в мястото, дето бе затворен Иосиф.1

  4 Началникът на телопазителите тури при тях Иосифа, и той им слугуваше. И престояха те под стража няколко време.

  5 Еднъж виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в тъмницата, двамата в една нощ видяха сън: всеки видя свой сън, и на всекиго сънят бе с особено значение.2

  6 На сутринта дойде при тях Иосиф и ги видя, че бяха смутени.3

  7 И попита той фараоновите царедворци, които бяха с него в господаревия му дом под стража, и рече: защо днес лицата ви са тъжни?

  8 Те му отговориха: видяхме сънища, а няма кой да ни ги изтълкува. Иосиф им рече: нали от Бога е тълкуването? Разкажете ми ги.4

  9 И главният виночерпец разказа на Иосифа съня си, думайки му: сънувах, ето лоза пред мене;

10 на лозата имаше три пръчки; тя се разви, и цъфна, завърза грозде, което узря;

11 и фараоновата чаша беше в ръката ми; взех един грозд, изстисках го във фараоновата чаша и подадох фараону в ръка.

12 И рече му Иосиф: ето тълкуването му: трите пръчки - това са три дни;5

13 след три дни фараонът ще издигне главата ти и ще те върне на твоето място, и чашата на фараона ти ще подадеш в ръката му, по предишния обичай, когато му беше виночерпец;

14 но, кога ти бъде добре, спомни си за мене и ми направи благодеяние; спомни на фараона за мене и ме изведи от този дом;6

15 защото аз съм откраднат от еврейската земя; а тъй също и тук не съм направил нищо, за което да ме хвърлят в тъмница.7

16 Главният хлебар видя, че той изтълкува добре, и рече на Иосифа: и аз сънувах: ето, на главата ми три кошници;

17 в горната кошница имаше всякакви фараонови ястия, приготвени от хлебаря, и птиците (небесни) ги кълвяха от кошницата, що беше на главата ми.

18 И отговори Иосиф и (му) рече: ето тълкуването му: трите кошници - това са три дни;

19 след три дни фараонът ще ти вземе главата и ще те обеси на дърво, а птиците (небесни) ще кълват плътта ти.8

20 На третия ден, рождения ден на фараона, фараонът даде гощавка на всичките си слуги и си спомни за главния виночерпец, и за главния хлебар между слугите си;9

21 и върна главния виночерпец на предишното му място, и той подаде чашата фараону в ръка;

22 а главния хлебар обеси (на дърво), според както бе изтълкувал Иосиф.10

23 Но главният виночерпец си не спомни за Иосифа, а го забрави.11


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 39:20

2 Дан. 2:1, 2:29, Мат. 27:19

3 Бит. 41:8

4 Бит. 41:16, Дан. 2:27-28

5 Бит. 41:25

6 Неем. 5:19, 13:31, Лук. 23:42

7 Бит. 37:28

8 Бит. 41:13

9 Марк. 6:21

10 Бит. 40:19

11 Ам. 6:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава