Първа книга Моисеева - Битие - Глава  42

  1 Узна Иаков, че в Египет има жито, и рече на синовете си: какво гледате?1

  2 И рече: ето, чух, че в Египет имало жито; идете там и ни купете жито, за да живеем и да не умрем.

  3 Десетте Иосифови братя отидоха в Египет да купят жито;

  4 а Вениамина, Иосифовия брат, Иаков не изпрати с братята му, защото рече: да не би да се случи с него някоя злочестина.2

  5 И дойдоха Израилевите синове да купят жито заедно с други, които отиваха там, защото в Ханаанската земя имаше глад.

  6 А началник в оная земя беше Иосиф; той и продаваше жито на всичкия тамошен народ. Братята на Иосифа дойдоха и му се поклониха с лице доземи.3

  7 И видя Иосиф братята си и ги позна; но се престори, че ги не познава, и говореше с тях сърдито и ги попита: отде дойдохте? Те отговориха: от Ханаанската земя, за да купим храна.4

  8 Иосиф позна братята си, ала те го не познаха.

  9 И си спомни Иосиф сънищата, които бе сънувал за тях, и им рече: вие сте съгледвачи, дошли сте да огледате слабите места на тая земя.5

10 Те му рекоха: не, господарю, рабите ти дойдоха да купят храна;

11 ние всички сме деца на един човек; честни хора сме; твоите раби не са бивали съгледвачи.

12 Той им отговори: не, вие сте дошли да огледате слабите места на тая земя.

13 Те рекоха: ние, твоите раби, сме дванайсет братя; ние сме синове на един човек в Ханаанската земя, и ето, най-малкият се намира при баща ни, а единият се изгуби.6

14 Тогава Иосиф им рече: тъкмо това ви и говорих, като ви казах: съгледвачи сте;

15 ето как ще бъдете изпитани: кълна се в живота фараонов, вие няма да излезете оттук, ако не дойде тук най-малкият ви брат;7

16 пратете едного от вас, и нека той доведе брата ви; а вие ще бъдете задържани; тогава ще се открие, дали говорите истина; ако ли не, кълна се в живота фараонов, вие сте съгледвачи.

17 И ги тури под стража за три дни.

18 А на третия ден Иосиф им каза: ето какво да направите, за да останете живи, защото се боя от Бога:

19 ако сте честни хора, нека един брат от вас бъде задържан в къщата, дето сте затворени; а вие идете, занесете жито за гладните си челяди;

20 а най-малкия си брат доведете при мене, за да се оправдаят думите ви и да не умрете. Тъй и направиха.8

21 И говореха си един другиму: наистина това ни е наказание за греха против брата ни; ние видяхме, как се той душевно мъчеше, когато ни молеше, ала (го) не послушахме; затова ни и постигна тая беда.9

22 Рувим отговори и им рече: не думах ли ви: не грешете против детето? но вие не послушахте; ето, кръвта му се дири.10

23 А те не знаеха, че Иосиф разбира; понеже си служеха с преводач.

24 Тогава (Иосиф) се оттегли от тях и заплака. Върна се при тях и говори с тях и, като взе измежду им Симеона, върза го пред очите им.

25 И заповяда Иосиф да напълнят чувалите им с жито, а среброто им да върнат всекиму в чувала, и да им дадат храна за по път. Тъй и стана с тях.

26 Те натовариха житото на ослите си и потеглиха оттам.

27 И един от тях при нощувката отвори своя чувал, за да даде храна на осела си, и видя среброто си при устата на чувала,

28 и рече на братята си: среброто ми върнато; ето го в чувала ми. Смути се сърцето им, и те с трепет думаха един другиму: какво стори Бог с нас?

29 И дойдоха при баща си Иакова в Ханаанската земя и му разказаха всичко, що се случи с тях, и рекоха:

30 началникът на оная земя приказва с нас сърдито и ни взе за съгледвачи на земята.

31 Ние му рекохме: честни люде сме: не сме съгледвачи;

32 ние сме дванайсет братя, синове на баща си; единият се изгуби, а най-малкият е сега при баща ни в Ханаанската земя.

33 А началникът на оная земя ни рече: ето как ще позная, дали сте честни люде: оставете при мене единия си брат; а вие вземете жито за гладните си челяди, идете си

34 и доведете при мене най-малкия си брат; тогава ще позная, че не сте съгледвачи, а честни люде; ще ви пусна брата ви, и вие ще можете да търгувате в тая земя.

35 А когато изпразняха чувалите си, ето че всекиму възелът със среброто беше в чувала му. Като видяха възлите със среброто си, те и баща им се уплашиха.11

36 А баща им Иаков рече: оставихте ме без деца: Иосифа няма, и Симеона няма, а искате и Вениамина да вземете, - всичко това се струпа върху мене!12

37 Рувим отговори на баща си: убий двамата ми синове, ако ти го не доведа; дай го в моите ръце; аз ще ти го върна.13

38 Той рече: няма да иде син ми с вас, защото брат му умря, и той остана сам; ако се случи злочестина с него по пътя, в който ще отидете, ще свалите седината ми с тъга в гроба.14


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:12

2 Бит. 43:5

3 Бит. 37:7, 37:9, 41:40, 41:56

4 Бит. 43:7, 44:19

5 Бит. 37:5, 37:9

6 Бит. 37:33, 44:20

7 Бит. 43:5, 44:23

8 Бит. 43:8

9 Бит. 37:25

10 Бит. 37:21-22

11 Бит. 43:18, 43:21, 44:1

12 Бит. 37:33

13 Бит. 46:9

14 Бит. 37:35, 44:29-31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава