Първа книга Моисеева - Битие - Глава  45

  1 Иосиф не можеше повече да се сдържа пред всички, които стояха около него, и викна: отстранете всички от лицето ми. И не остана никой при Иосифа, когато той се откри на братята си.1

  2 И заплака с висок глас, та чуха египтяните, чу и домът фараонов.

  3 Иосиф каза на братята си: аз съм Иосиф! Жив ли е още баща ми? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха пред него.

  4 И рече Иосиф на братята си: приближете се до мене. Те се приближиха. Той рече: аз съм Иосиф, вашият брат, когото вие продадохте в Египет;2

  5 но сега не скърбете и не жалете, задето сте ме продали тука, защото Бог ме прати пред вас, за да запазя живота ви;3

  6 защото тази е втора година, откак е глад по земята: (остават) още пет години, в които не ще се ни оре, ни жъне;

  7 Бог ме изпрати пред вас, за да ви оставя на земята и да запазя живота ви с голямо избавление.

  8 И тъй, не вие ме пратихте тука, но Бог, Който ме и постави баща на фараона и господар на целия му дом и началник над цялата Египетска земя.4

  9 Идете по-скоро при баща ми и му кажете: тъй каза син ти Иосиф: Бог ме постави господар над цял Египет; дойди при мене, не се бави;5

10 ти ще живееш в земята Гесем и ще бъдеш близо до мене, ти, и синовете ти, и твоите внуци, и дребният и едрият ти добитък, и всичко твое;6

11 и ще те изхраня там, защото глад ще има още пет години, та да не паднеш в немотия, ти, и домът ти, и всичко твое.

12 И ето, вашите очи и очите на брата ми Вениамина виждат, че моите уста говорят с вас;

13 а на баща ми кажете за всичката ми слава в Египет и за всичко, що видяхте, и доведете по-скоро баща ми тука.

14 И хвърли се върху шията на брата си Вениамина, и плака; плака и Вениамин на неговата шия.7

15 И целува всичките си братя и плака, като ги прегръщаше. След това говориха с него братята му.8

16 Дойде слух до фараоновия дом, че Иосифовите братя пристигнали; и драго беше на фараона и на служителите му.

17 И рече фараонът на Иосифа: кажи на братята си: ето какво ще направите: натоварете добитъците си (с жито) и вървете в Ханаанската земя;

18 и вземете баща си и семействата си и дойдете при мене; аз ще ви дам най-доброто (място) в Египетската земя, и вие ще ядете тлъстината на тая земя.9

19 На тебе пък заповядвам да им кажеш: направете това: вземете си от Египетската земя колесници за децата и жените си, доведете баща си и дойдете;

20 и не жалете вещите си, защото аз ще ви дам каквото има най-добро от цялата Египетска земя.

21 Тъй и направиха синовете Израилеви. Иосиф им даде колесници, според заповедта фараонова, даде им и храна за път;10

22 всекиму от тях даде дрехи по две премени, а на Вениамина даде триста сребърника и пет премени;

23 също и на баща си прати десет осела, натоварени с най-добри египетски произведения, и десет ослици, натоварени с жито, хляб и храна за по път на баща си.

24 Тогава изпрати братята си, и те тръгнаха, като им поръча: недейте се кара по пътя.

25 И тръгнаха те от Египет, и стигнаха в Ханаанската земя при баща си Иакова,

26 и му известиха, като рекоха: Иосиф (син ти) е жив и сега господарува над цялата Египетска земя. Сърцето му трепна, обаче им не вярваше.

27 А когато му предадоха всичко, що им бе казал Иосиф, и когато видя колесниците, които бе изпратил Иосиф, за да го вземат, тогава се съживи духът на баща им Иакова,

28 и рече Израил; стига (ми това), син ми Иосиф е още жив; ще отида и ще го видя, преди да умра.11


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:13, Бит. 42:7

2 Деян. 7:13

3 Бит. 50:20

4 Прем. 10:14, Бит. 50:20

5 Деян. 7:14

6 Бит. 46:28

7 Бит. 33:4, 46:29

8 Изх. 4:27

9 Бит. 47:6, 47:11, Пс. 144:14, 147:3

10 Деян. 7:14

11 Бит. 46:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава