Първа книга Моисеева - Битие - Глава  5

  1 Това е родословието на Адама. Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие,1

  2 мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име "човек" в деня на тяхното сътворение.

  3 Адам живя сто и трийсет (230) години и роди (син) по свое подобие (и) по свой образ, и даде му име Сит.2

  4 Дните на Адама, след като роди Сита, бидоха още осемстотин (700) години, и той роди синове и дъщери.

  5 А всички дни на Адамовия живот бяха деветстотин и трийсет години; и той умря.

  6 Сит живя сто и пет (205) години и роди Еноса.

  7 След рождението на Еноса Сит живя осемстотин и седем (707) години и роди синове и дъщери.

  8 А всички дни Ситови бяха деветстотин и дванайсет години; и той умря.

  9 Енос живя деветдесет (190) години и роди Каинана.

10 След рождението на Каинана Енос живя осемстотин и петнайсет (715) години и роди синове и дъщери.

11 А всички дни Еносови бяха деветстотин и пет години; и той умря.

12 Каинан живя седемдесет (170) години и роди Малелеила.

13 След рождението на Малелеила Каинан живя осемстотин и четирийсет (740) години и роди синове и дъщери.

14 А всички дни Каинанови бяха деветстотин и десет години; и той умря.

15 Малелеил живя шестдесет и пет (165) години и роди Иареда.

16 След Иаредовото рождение Малелеил живя осемстотин и трийсет (730) години и роди синове и дъщери.

17 А всички дни на Малелеила бяха осемстотин деветдесет и пет години; и той умря.

18 Иаред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.

19 След Еноховото рождение Иаред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.

20 А всички дни Иаредови бяха деветстотин шестдесет и две години; и той умря.

21 Енох живя шестдесет и пет (165) години и роди Матусала.

22 И откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста (200) години и роди синове и дъщери.

23 А всички дни Енохови бяха триста шестдесет и пет години.

24 И ходи Енох по Бога, и изчезна, понеже Бог го взе.3

25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.

26 След Ламеховото рождение Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.

27 А всички дни Матусалови бяха деветстотин шестдесет и девет години; и той умря.

28 Ламех живя сто осемдесет и две (188) години, роди син

29 и му даде име Ной, като каза: той ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни при обработване земята, която Господ (Бог) прокле.4

30 И живя Ламех след Ноевото рождение петстотин деветдесет и пет (565) години и роди синове и дъщери.

31 А всички дни Ламехови бяха седемстотин седемдесет и седем (753) години; и той умря.

32 Ной беше на петстотин години; и роди Ной (трима синове:) Сима, Хама и Иафета.5


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 1:1, Бит. 1:26-27, 9:6, Прем. 2:23, Сир. 17:3

2 Лук. 3:38, 1 Кор. 15:48-49

3 Сир. 44:15, 49:16, Евр. 11:5

4 1 Петр. 3:20, Евр. 11:7, Бит. 3:17

5 1 Парал. 1:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава