Втора книга Царства - Глава  12

  1 Господ прати Натана (пророка) при Давида, и той отиде при него и му рече: в един град имаше двама човеци - единият богат, а другият сиромах;

  2 богатият имаше твърде много дребен и едър добитък,

  3 а сиромахът нямаше нищо, освен една овчица, която беше купил малка и отхранил, и тя беше пораснала при него заедно с децата му; тя ядеше от хляба му, пиеше от чашата му, спеше на гърдите му и му беше като дъщеря;

  4 при богатия човек дойде един странник; и нему се досвидя да вземе от овците или от воловете си, за да сготви (обед) на странника, който бе дошъл при него, а взе овчицата на сиромаха и сготви нея на човека, който бе дошъл при него.

  5 Давид се много разгневи против тоя човек и каза на Натана: жив ми Господ! смърт заслужава оня човек, който е извършил това;1

  6 и за овчицата той трябва да плати четворно, задето е извършил това и задето е нямал милост.2

  7 Тогава Натан каза на Давида: ти си оня човек (който извърши това). Тъй говори Господ, Бог Израилев: Аз те помазах за цар над Израиля, избавих те от ръцете Саулови,3

  8 дадох ти дома на твоя господар и жените на господаря ти в твое лоно, дадох ти дома Израилев и Иудин и, ако това (ти) е малко, бих ти придал още повече;

  9 а ти защо пренебрегна словото на Господа, като извърши зло пред очите Му? Урия хетееца порази с меч, жена му взе за своя жена, а него уби с амонитски меч;4

10 затова мечът няма да отстъпи от твоя дом довека, понеже ти Ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена.5

11 Тъй говори Господ: ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце;6

12 ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден.

13 Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш;7

14 но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.8

15 Натан отиде у дома си. И Господ порази детето, което бе родила на Давида Уриевата жена, и то се разболя.

16 И Давид се моли Богу за детето, пости Давид и усамотен прекара нощта, легнал на земята.

17 И влязоха при него старейшините на дома му, да го вдигнат от земята; но той не рачи и не яде хляб с тях.

18 На седмия ден детето умря, и слугите Давидови се бояха да му обадят, че детето е умряло; защото, думаха те, когато детето беше още живо, и ние го придумвахме, и той не слушаше гласа ни, как ще му кажем: "детето умря"? Той ще стори нещо лошо.

19 Видя Давид, че слугите му си шепнат, и разбра, че детето е умряло, па попита слугите си: умря ли детето? Отговориха: умря.

20 Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се, преоблече се и отиде в дома Господен и се моли. Като се върна вкъщи, поиска да му донесат хляб, и яде.

21 И попитаха го слугите му: какво значи това, че тъй постъпваш? Докле детето беше още живо, ти пости и плака (и не спа); а след като умря детето, ти стана и яде хляб (и пи).

22 Давид отговори: докле детето беше живо, аз постих и плаках, понеже мислех: кой знае, не ще ли се смили над мене Господ и не ще ли остане детето живо?

23 А сега то умря; защо да постя? Нима мога да го върна? Аз ще отида при него, но то няма да се върне при мене.

24 И Давид утеши жена си Вирсавия, влезе при нея и спа с нея; и тя (зачена и) роди син, комуто даде име Соломон. И Господ го възлюби9

25 и прати пророка Натана, и той го нарече: Иедидия10, според словото Господне.

26 Иоав воюва против Рава Амонитска и току-речи превзе тоя царски град.11

27 Иоав прати да кажат на Давида: аз нападах на Рава и завладях водата на града;

28 сега събери останалия народ и потегли към града, и го превземи; защото, ако го превзема аз, ще му се даде моето име.

29 Давид събра целия народ, потегли към град Рава, воюва против него и го превзе.

30 Давид взе венеца на царя им от главата му, - а в него имаше талант злато и скъпоценен камък, - и го възложи Давид на своята глава, и изнесе из града много голяма плячка.12

31 А народа, който бе в него, изведе и го прекара през триони, през железни дикани, през железни брадви и го хвърли в пещи за печене тухли. Тъй постъпи той с всички амонитски градове. След това Давид се върна с целия народ в Иерусалим.13


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 2:1

2 Изх. 22:1

3 3 Царств. 20:40, 1 Царств. 16:13, 1 Парал. 11:3

4 2 Царств. 11:4, 11:17, 11:27

5 3 Царств. 21:19

6 2 Царств. 16:22

7 Сир. 47:13

8 Ис. 52:5, Иез. 36:20

9 Мат. 1:6

10 От Бога обикнат.

11 1 Парал. 20:1

12 1 Парал. 20:2

13 2 Царств. 8:2, Ис. 41:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава