Втора книга Царства - Глава  2

  1 След това Давид попита Господа, думайки: да отида ли в някой от Иудините градове? И Господ му каза: иди. Давид пак попита: къде да ида? И Той му рече: в Хеврон.1

  2 И Давид отиде там с двете си жени: изреелката Ахиноама и кармелитката Авигея, бивша Навалова жена.2

  3 Давид заведе и людете, които бяха с него, всекиго с челядта му, и се заселиха в град Хеврон.

  4 И дойдоха мъжете Иудини и там помазаха Давида за цар над Иудиния дом. И обадиха на Давида, че жителите от Иавис Галаадски погребали Саула.3

  5 И Давид прати пратеници до жителите на Иавис Галаадски да им кажат: благословени да сте пред Господа, задето сте сторили тая милост на господаря си Саула (помазаника Господен), и сте го погребали (и сина му Ионатана);4

  6 и сега нека Господ ви възнагради с милост и истина; и аз ще ви сторя добро, задето сте направили това;

  7 сега нека се укрепят ръцете ви и бъдете храбри, защото господарят ви Саул умря, и домът Иудин помаза мене за цар над себе си.

  8 Но Авенир, Ниров син и началник над Сауловата войска, взе Иевостея, Сауловия син, заведе го в Маханаим,5

  9 и го направи цар над Галаад, Ашур и Изреел, над Ефрема и Вениамина и над цял Израил.6

10 Иевостей, Сауловият син, беше на четирийсет години, когато се възцари над Израиля, и царува две години. Само Иудиният дом остана с Давида.

11 Всичкото време, през което Давид царува в Хеврон над Иудиния дом, беше седем години и шест месеци.7

12 И отиде Авенир, Нировият син, и слугите на Сауловия син Иевостея, от Маханаим в Гаваон.8

13 Излезе и Иоав, син Саруев, с Давидовите слуги и се срещнаха при Гаваонския водоем, и застанаха едните на едната страна на водоема, а другите - на другата страна на водоема.9

14 И Авенир каза на Иоава: нека станат момците и се поборят пред нас. И Иоав рече: нека станат.

15 И станаха, та отидоха дванайсет вениаминци от страна на Иевостея, Сауловия син, и дванайсет Давидови слуги.

16 Те се хванаха един другиго за главите, забиха един другиму меч в хълбока и паднаха заедно. И това място биде наречено Хелкат-Хацурим, което е в Гаваон.

17 И в оня ден стана много жестоко сражение, и Авенир с израилските люде биде поразен от Давидовите слуги.

18 Там бяха тримата синове на Саруя: Иоав, Авеса и Асаил. А Асаил беше с леки нозе, като сърна в полето.10

19 Асаил погна Авенира и го гони, без да се отбива ни надясно, ни наляво от стъпките на Авенира.

20 Авенир се озърна назад и каза: ти ли си, Асаиле? Той отговори: аз съм.

21 И Авенир му каза: отбий се надясно или наляво, избери си едного от момците и вземи си неговото оръжие. Но Асаил не рачи да го остави.

22 И Авенир повторно каза на Асаила: остави ме, да те не поваля на земята; с какво лице тогава ще се явя пред брата ти Иоава?

23 (И бива ли това? Върни се при брата си Иоава.) Но оня не рачи да отстъпи. Тогава Авенир обърна копието и го прободе в корема; копието премина през него, и той падна там и умря на мястото. Всички, които минаваха през онова място, дето бе паднал и умрял Асаил, се спираха.11

24 Иоав и Авеса гониха Авенира. Слънцето бе вече залязло, когато стигнаха до хълм Ама, срещу Гиах, на пътя за Гаваонската пустиня.

25 И вениаминци се събраха около Авенира и съставиха войска и застанаха навръх един хълм.

26 И Авенир извика към Иоава и каза: вечно ли меч ще изтребва? Или не знаеш, че сетнините ще бъдат горчиви? И кога ще кажеш на людете си да престанат да гонят братята си?

27 И Иоав рече: жив Бог! ако ти не бе говорил инак, още тая заран людете щяха да престанат да гонят братята си.

28 И Иоав затръби с тръба, и целият народ се спря, и не гониха вече израилтяните; битката престана.12

29 Авенир пък и людете му вървяха през равнината цялата оная нощ, преминаха Иордан, минаха през цял Битрон и стигнаха в Маханаим.

30 Върна се и Иоав от гонитбата на Авенира и събра всичкия народ, и от Давидовите слуги, освен Асаила, липсваха деветнайсет души.

31 А Давидовите слуги поразиха вениаминци и Авенировите люде, от които паднаха триста и шейсет души.

32 И взеха Асаила и го погребаха във Витлеем, в бащиния му гроб. А Иоав с людете си вървя цяла нощ и призори стигна в Хеврон.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 23:2, 30:7-8

2 1 Царств. 25:42

3 1 Царств. 31:11, 1 Мак. 2:57

4 1 Царств. 15:13

5 1 Царств. 14:50, 17:55

6 Числ. 32:40, Иис. Нав. 19:18

7 2 Царств. 5:5

8 Иис. Нав. 9:3, 21:17

9 Иер. 41:12

10 1 Парал. 2:16

11 2 Царств. 3:27

12 2 Царств. 18:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава