Трета книга Царства - Глава  10

  1 Савската царица, като чу за славата Соломонова в името на Господа, дойде да го изпита с гатанки.1

  2 Тя дойде в Иерусалим с много голямо богатство: камили бяха натоварени с благовония, с твърде много злато и драгоценни камъни; тя дойде при Соломона и говори с него за всичко, що й беше на сърце.

  3 Соломон й обясни всички нейни думи, и нямаше нищо непознато за царя, което да й не обясни.2

  4 Савската царица видя всичката мъдрост на Соломона, и дома, що бе той построил,3

  5 и ястията на трапезата му, и жилището на слугите му, и държането на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и всесъженията му, които принасяше в храма Господен. И повече не можа да се удържи

  6 и каза на царя: истина е, което бях слушала в земята си за твоите дела и за твоята мъдрост;4

  7 но не вярвах на думи, докле не дойдох, и не видяха очите ми: и ето, мене и половината не ми е било казано; мъдрост и богатство ти имаш повече, отколкото съм слушала.

  8 Блажени твоите люде, блажени и тия твои слуги, които стоят пред тебе винаги и слушат мъдростта ти!5

  9 Благословен да бъде Господ, Бог твой, Който е благоволил да те постави на Израилевия престол! Господ, поради вечната Си любов към Израиля, те е поставил за цар, за да вършиш съд и правда.

10 И тя подари на царя сто и двайсет таланта злато и голямо множество благовония и драгоценни камъни: никога още не бяха донасяли толкова много благовония, колкото Савската царица подари на цар Соломона.6

11 И Хирамовите кораби, които докарваха злато от Офир, докараха от Офир голямо множество червено дърво и драгоценни камъни.

12 И царят направи от това червено дърво опирала за храма Господен и за царския дом, и гусли и псалтири за певците. Никога не бе донасяно толкова червено дърво и не бе видяно до тоя ден.7

13 Тогава цар Соломон даде на Савската царица всичко, що тя пожела и що поиска, вън от онова, което цар Соломон й подари с ръцете си. И върна се тя в земята си, тя и всички нейни слуги.8

14 Златото, което идеше на Соломона всяка година, тежеше шестстотин шейсет и шест таланта,9

15 освен онова, що се получаваше от разносвачите на стока и от търгуването на търговците и от всички арабски царе и от областните началници.

16 Цар Соломон направи двеста големи щита от ковано злато, - по шестстотин сикли злато отиде за всеки щит;10

17 и триста по-малки щита от ковано злато, - по три мини злато отиде за всеки щит; и царят ги постави в дома от ливанско дърво.11

18 Царят направи и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато;12

19 пред престола имаше шест стъпала; изотзад върхът на престола бе закръглен, и от двете страни на седалото имаше облегала, а до облегалата стояха два лъва;

20 и още дванайсет лъва стояха там от двете страни на шестте стъпала. Подобно нещо не е имало ни в едно царство.

21 Всички съдове за пиене у цар Соломона бяха златни, и всички съдове в дома от ливанско дърво бяха от чисто злато; нищо нямаше от сребро, защото в дните на Соломона среброто не се смяташе за нищо;13

22 защото царят имаше на морето тарсиски кораби заедно с Хирамовите кораби; в три години веднъж дохаждаха тарсиските кораби и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.14

23 Цар Соломон надминаваше всички земни царе по богатство и мъдрост.15

24 И всички земни царе търсеха да видят Соломона, за да послушат мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му.

25 И те му поднасяха, всеки от себе си, дар: сребърни съдове, златни съдове, облекло, оръжие и благовония, коне и мулета всяка година.

26 Соломон набра колесници и конници; той имаше хиляда и четиристотин колесници16 и дванайсет хиляди конници, които размести по колесничните градове и при царя в Иерусалим. (Той владееше над всички морета - от реката до Филистимската земя и до пределите на Египет.)17

27 Царят направи среброто в Иерусалим равноценно с простите камъни, а кедрите, поради тяхното множество, направи равноценни със смоковниците, които растат по низините.18

28 Коне пък докарваха за цар Соломона от Египет и от Кува; царски търговци ги купуваха от Кува с пари.19

29 Купена и докарана от Египет, една колесница струваше шестстотин сикли сребро, а кон - сто и петдесет. По същия начин те със свои ръце доставяха всичко това на хетейските и арамейските царе.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 9:1, Мат. 12:42, Лук. 11:31

2 2 Парал. 9:2

3 2 Парал. 9:3

4 2 Парал. 9:5

5 2 Парал. 9:7, Лук. 2:47, Откр. 7:15

6 2 Парал. 9:9

7 Екл. 2:8

8 2 Парал. 9:12

9 2 Парал. 9:13

10 3 Царств. 14:26

11 Иер. 46:3

12 2 Парал. 9:17

13 2 Парал. 9:20

14 3 Царств. 9:27, 2 Парал. 9:21

15 3 Царств. 3:12, 2 Парал. 1:1, 9:22

16 В гръцкия превод: четирийсет хиляди колеснични коне.

17 2 Парал. 1:14

18 2 Парал. 1:15

19 Втор. 17:16, 2 Парал. 1:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава